Vi tänker nytt för att skapa en förskola för barnens bästa

Genom fokus på barnen, mod och gemensam vilja skapar vi en förskola där barns bästa styr och där medarbetare också trivs. Här nedan kan du ta del av vårt arbete som nu uppmärksammats av många andra kommuner - utvecklingsarbetet Förskola i förändring.

Hur kan vi i Kungsbacka på ett än bättre sätt möta det som forskningen lyfter fram när det gäller vad som är viktigt för en verksamhet när barns bästa får styra?

Nytt sätt att tänka och organisera

- Under våren 2016 startade vi inom Förskola & Grundskola en process för att förändra gruppstorlekar i förskolan och möta Skolverkets riktmärken, berättar Annika Lovén, verksamhetscontroller inom Förskola & Grundskola. Några utgångspunkter var att ta tillvara på våra lärandemiljöer inne och ute, barnens vistelsetider och förskollärarnas uppdrag och kompetens. Det var viktig att tänka nytt kring hur de olika delarna bäst samspelar.

Kungsbacka kommun har fått statsbidrag för att minska gruppstorlekarna i förskolan, förändringsarbetet hade dock startat redan innan beskedet om statsbidraget kom.

Stort intresse från andra

Arbetet inom Förskola i förändring har skapat stort intresse hos andra kommuner; flera har varit på studiebesök och några förskolechefer har tillsammans med Annika Lovén bjudits in för att föreläsa i flera olika sammanhang. Sveriges kommuner och Landsting, SKL, har besökt förskolor i Kungsbacka  och vi blev därefter inbjudna till 2017 - års skolriksdag för att hålla ett seminarie om hur vi arbetar.

Ta del av vår föreläsning på skolriksdagen

Seminariet på skolrikdagen där Annika Lovén och Annika Hellström deltog filmades och du kan ta del av det här nedan. Vid seminariet deltar professor Pia Williams som forskat om gruppstorlekens betydelse för barns möjligheter att lära och utvecklas i förskolan. Cirka 25 minuter in nedan klipp tar Kungsbackas representanter vid och beskriver hur vi arbetar här hos oss.

 

Studiebesök i höst

Eftersom det är många som vill komma och veta mer om vårt arbete så kommer vi att genomföra en seminariedag i höst där intresserade förskoleansvariga i andra kommuner bjuds in för att få ta del av hur vi arbetat och diskutera utveckling i förskolan.

Mer information

Ett exempel från Björkris förskola

Radiosinslag i P4 Halland om Förskola i förändring

Statsbidrag för minskning av barngrupper

Kontakta gärna

Annika Lovén, verksamhetscontroller Förskola & Grundskola
annika.loven@kungsbacka.se