Trygga elever som tror på sin egen förmåga

Elever i årskurs två, fem och nio har under våren svarat på enkäter med frågor om hur de uppfattar skolan i Kungsbacka. Elevernas svar visar att de allra flesta eleverna i Kungsbacka känner sig trygga och tycker att de får bra hjälp i skolan.

Eleverna har också en stor tilltro till sin egen förmåga att lära sig. Lite lägre omdöme får frågor som handlar om studiero och att kunna påverka hur de lär sig.

- Det är glädjande att eleverna skattar tilltron till den egna förmågan så högt, säger Anette Liedström Hjorth, förvaltningschef Förskola & Grundskola. När elever är motiverade och tror på sig själva gynnar det måluppfyllelsen. Det är också viktigt att skolan har höga förväntningar och designar lärandet efter varje enskild elevs potential.

- Vi har ett bra resultat när det gäller frågor om trygghet men behöver fortsätta vårt arbete och pröva olika vägar så att alla elever känner sig trygga och vill vara i skolan, säger Anette Liedström Hjorth. Som ett led i detta genomför kommer vi under detta år vässa kompetensen i våra elevhälsoteam. Vi ska också ha ett särskilt fokus på hur vi kan minska skolfrånvaron och öka elevernas närvaro i skolan.

Skolinspektionens enkät

Enkäterna till elever i årskurs fem och nio har genomförts av Skolinspektionen och Kungsbackas resultat för de olika frågeområdena är i ungefärlig nivå med medelvärdet för övriga skolor som ingår i Skolinspektionens enkät i år.

Enkäten i årskurs två har genomförts i samarbete med övriga kommuner inom Göteborgsregionen, GR. Kungsbackas resultat för flera av frågeområdena ligger i nivå med övriga kommuner eller något högre. Frågor som handlar om skolmiljö är ett av områdena där eleverna i Kungsbacka ger ett något högre omdöme.

Del i höstens regelbundna tillsyn

Skolinspektionens enkät är också en del i att Kungsbacka i år ingår i Skolverkets regelbunda tillsyn av skolor i Sverige. Tillsynen genomförs i höst.

Elevenkäternas resultat är ett underlag som varje skola kan utgå från för att utveckla sin egen verksamhet och de egna förbättringsområdena. Totalresultatet för kommunen ger information om inom vilka områden vi kan behöva arbeta övergripande med för att utveckla skolan i Kungsbacka.

Frågor inom flera olika områden

Enkäterna för elever i årskurs fem och nio innehåller 14 olika frågeområden med flera frågor i varje som vägs samman, enkäter för elever i årskurs 2 har 11 områden. Här ser du elevernas svar på några av frågorna, mer information finns i länkarna till rapporterna lite längre ner.

Så svarar eleverna

  • Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker

95 procent av eleverna i årskurs fem tycker att påståendet  stämmer helt och hållet eller ganska bra. I årskurs nio är det 92 procent.

  • Jag känner mig trygg i skolan

94 procent av eleverna i årskurs två tycker att påståenden stämmer helt och hållet eller ganska bra. I årskurs fem är det 90 procent och i årskurs nio 86 procent.

  • Min lärare hjälper mig i skolan

91 procent av eleverna i årskurs två tycker att påståendet stämmer helt och hållet eller ganska bra. I årskurs fem och nio är det 90 respektive 87 procent

  • Jag har studiero på lektionerna

67 procent av eleverna i årskurs fem tycker att påståendet stämmer helt och hållet eller ganska bra. I årskurs nio är det 63 procent. I årskurs två är det 58 procent som tycker att det är lugn och ro i klassrummet.

- Det är givetvis inte bra att vi har lägre värden när det gäller studiero, säger Anette Liedström Hjorth. Bilden ser liknande ut för övriga skolor och kommuner. Här behöver respektive skola noga diskutera hur de går vidare.

Rapporter med totalresultat

Elever årskurs två

Elever årskurs fem

Elever årskurs nio

Resultatet för årskurs fem och nio för respektive skola finns på Skolverkets webbplats för statistik om skolan - Siris. Även vårdnadshavare har svarat på Skolinspektionens enkät och dessa rapporter finns på Siris. Resultatet för elever i årskurs två finns hos respektive skola.

Länk till Skolenkäten på Siris

I snitt svarade cirka 80 procent av de tillfrågade eleverna på enkäten.

Kontakta gärna

Magnus Fogelblad, controller
0300- 83 52 96
magnus.fogelblad@kungsbacka.se