Avloppet renas bättre än villkoren

Tre av fyra reningsverk i Kungsbacka fortsätter att rena vattnet bättre än kraven. Det visar de senaste miljörapporterna.

- Tre av de fyra stora reningsverken har renat avloppsvatten bättre än uppställda villkor. Undantaget är Kullavik som i höstas hade lite problem med kvävreningen. Vårt mål på tio procent bättre rening är uppfyllt på övriga reningsverk, säger Charlotte Bourghardt, miljöingenjör.

Fyra stora reningsverk

Kungsbacka kommun har fyra större reningsverk: Hammargård, Kullavik, Lerkil och Ölmanäs. Varje år sammanställer förvaltningen för Teknik miljörapporter för verken där vi redovisar hur verksamheten tillgodosett krav och hänsynsregler i miljöbalken.

Nu är reningsverkens miljörapporter för 2016 klara. Rapporterna granskas sedan av förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd som är tillsynsmyndighet. Miljörapporter är dessutom en viktig informationskälla för allmänheten, forskare, beslutsfattare, myndigheter och andra.

Kullavik

När det gäller Kullaviks reningsverk uppstod under hösten 2016 problem med reningen av kväve.

- Efter att vi problemsökt anläggningen framkom att våra "goda" reningsbakterier konkurrerats ut av en organism som orsakade sämre rening. Flera åtgärder genomfördes och reningskapaciteten är nu tillbaka på sin höga nivå, säger Charlotte Bourghardt.

VA-verksamheten på Teknik följer nu upp att de "goda" bakterierna åter gör sitt jobb för en bra rening av avloppsvattnet. 

Årliga rapporter

Miljörapporterna redovisar bland annat hur villkoren i tillstånd följs, verksamheternas miljöbelastning och eventuella utsläpp. I varje rapport finns en sammanfattning av resultaten av mätningar och undersökningar som utförts under året som underlag för bedömningen av verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa.

Ett ständigt problem för alla reningsverk i landet är så kallat ovidkommande vatten. Det är regn- och dagvatten som egentligen inte ska till reningsverket men ändå läcker in i avloppsledningarna, bland annat via felkopplade dag- och dräneringsledningar vid äldre hus.

Ovidkommande vatten 

- Det belastar reningen, kräver energi vid pumpning och ökar risken för att orenat avloppsvatten bräddar ut i kustvattnet vid kraftiga skyfall.

Arbetet med att minska andelen ovidkommande vatten är ett ständigt pågående arbete vid våra reningsverk.

Läs miljörapporterna under Dokument nedan.

Har du frågor, kontakta 

Miljöingenjör Charlotte Bourghardt
0300-83 89 22
charlotte.bourghardt@kungsbacka.se