Lättare att lämna anbud för mindre företag

Förvaltningen för Service ansvarar för all lokalvård i skolor, äldreboenden och andra kommunala lokaler. Lokalvården sköts dels av förvaltningen för Service och dels av externa leverantörer. Nyligen gjordes en ny upphandling av den lokalvård som drivs med externa leverantörer och ett nytt arbetssätt underlättade för mindre företag att lämna anbud.

Inför upphandlingen gjordes nämligen en extra satsning på tidiga leverantörsdialoger för att underlätta för mindre företag att lämna anbud på denna typ av kommunala upphandlingar.

- I ett tidigt skede träffade vi flera stora och mindre leverantörer för att gemensamt diskutera vilka svårigheter man som leverantör upplever i samband med att man ska lämna anbud, säger verksamhetschef Ann-Cathrine Roxhage. Dialogen var mycket uppskattad och vi fick med oss flera konkreta exempel på hur vi kunde underlätta för de mindre företagen.

- Tidig branschdialog inför upphandlingar gör dessutom att kommunen som inköpare får en bättre förståelse för och ökad kunskap om vilka lösningar marknaden kan erbjuda. Det gör kommunen till en bättre inköpare vilket är bra för företagen. Så skapas ett gott företagsklimat, säger Elisabeth Ankarcrona, näringslivsutvecklare i Kungsbacka kommun.

Lokalvård i egen regi varvas med entreprenad

Kommunens lokalvård är organiserat i fem geografiska områden. I den nya upphandlingen har vi valt att lägga ut ca 30% av vår verksamhet på entreprenad.

Nu när upphandlingen är avslutat kan man konstatera att de tidiga dialogerna med leverantörerna gav effekt. Fler mindre företagare kunde lämna anbud och i slutändan vann det lokala företag Bofint Städservice Sverige AB i fyra av fem områden. ISS Facility Services AB vann upphandlingen i ett av fem områden.

- Konkret betyder det att vi har ett antal objekt i varje geografiskt område som vi valt att lägga på entreprenad, resterande 70 % sköts fortfarande i egen regi, säger verksamhetschef Ann-Cathrine. Det som vi nu upphandlat är främst städning på helger.

Ändrad kravställning öppnade för fler

Små- och medelstora företag har länge ansett missgynnas i offentlig upphandling. Kungsbacka kommun har en hög andel lokala företag och arbetar nu för att skapa förutsättningar för samtliga att lämna anbud. Detta med stöd från den nya lagen: Lag (2016:1145) om offentlig upphandling och direktivet från Servicenämnden om att underlätta för företag vid anbudsförfarandet.

Under dialogen med leverantörer i branschen lyftes problematiken kring kravet om referensuppdrag, då det är vanligt förekommande att upphandlande myndighet begär att leverantören har erfarenhet av att arbeta med en kund inom offentlig verksamhet. Genom att öppna upp detta krav, gavs möjlighet för företag med enbart privata kunder att lämna anbud.

Fortsatt arbete för att underlätta för mindre företag

Samarbetet mellan Inköp och Näringslivsenheten fortsätter nu med förhoppningen om fler tidiga dialoger och på annat sätt underlätta för företag att lämna anbud i kommunens upphandlingar. I höst planeras bland annat ett utbildningstillfälle för intresserade leverantörer i att göra affärer med kommunen.

Kontakta gärna

Ann-Chatrine Roxhage, verksamhetschef Lokalvård
0300-83 42 38
ann-cathrine.roxhage@kungsbacka.se

Elisabeth Ankarcrona, näringslivsutvecklare
0300-83 42 28
elisabeth.ankarcrona@kungsbacka.se