Samarbete kring mikrofloran i avloppen

Miljö & Hälsoskydds enhet Hälsoskydd ute har under våren inlett ett samarbete med Luleå Tekniska Högskola och Chalmers Tekniska högskola om små markbaserade avloppsanläggningar. Havs- och vattenmyndigheten lyste på vårvintern ut medel till projekt om små avlopp och beviljade pengar till ett gemensamt projekt för att titta på mikrofloran i avloppsanläggningar.

Bakgrunden till projektet är de tidigare undersökningar vi gjort i Kungsbacka av bland annat fosforfällornas funktion och det pågående LOVA-projekt där vi följer upp funktionen hos nyare anläggningar.

Viktigt att ha kunskap om slammet

Ett vanligt problem vi uppmärksammat är förekomsten av slam i fördelnings-brunnar, spridarledningar och luftningsrör. Detta är problematiskt eftersom slammet möjligen påverkar reningskapaciteten samt kan leda till att anläggningarna sätter igen och behöver göras om i förtid. Det är därför viktigt att kunskapen om denna teknik höjs så att en bra funktion av markbäddar och infiltrationsanläggningar kan säkerställas.

Projektet undersöker avloppsanläggningars delar

Syftet med projektet är att identifiera problemet med slam i relativt nya markbäddar genom att undersöka avloppsanläggningens delar (slamavskiljare och markbädd) med avseende på hydraulisk funktion, reningsfunktion samt sammansättning av avloppsvattnet och slammet/biohuden. Luleå Tekniska Högskola är huvudman för projektet och bidrar med sin kunskap om avloppsteknik, Chalmers med sin kunskap om mikroorganismer i avloppssystem och Hälsoskydd ute med sin erfarenhet av avloppsanläggningar i drift. Provtagning och kontroll av ett antal utvalda anläggningar påbörjas i höst.