Två skolor på försök i intraprenadform

Två skolor, med tillhörande förskolor, har ansökt om att på försök få driva sin verksamhet i intraprenadform till hösten. Det är Åsa Gårdsskolan tillsammans med förskolorna Lilla Loket, Klinnekärr och Skogshyddan samt Fullriggaren Malevik tillsammans med Maleviks förskola.

Ansökan har nu beviljats av nämnden för Förskola & Grundskola och försöket startar den 1 augusti i år och ska pågå till den 31 juli 2020. En arbetsgrupp på förvaltningen har arbetat fram underlaget för beslutet.

– Genom beslutet vill vi ge möjligheten för dessa två enheter att pröva om denna alternativa driftsform kan innebära att de når bättre resultat och en högre kvalitet än vad de annars skulle ha gjort, säger Anders Ekström, ordförande i nämnden för Förskola & Grundskola.

Deras lärdomar ska också kunna överföras till hela organisationen och på så sätt komma alla barn och elever i kommunen till godo.Intraprenadformen innebär att nämnden och ansvariga rektorer och förskolechefer kommer överens om särskilda villkor för intraprenaden. De särskilda villkoren får inte äventyra barn och elevers rätt till en likvärdig utbildning, oavsett driftsform. En del i ansökan har varit att de två enheterna har fått visa att en majoritet av medarbetarna är positivt inställda till att delta.

Samma lagar och regler som för kommunala för-och grundskolor

Samma lagstiftning gäller för intraprenaden som för övrig kommunal verksamhet, t.ex. krav på inköp via upphandlade leverantörer. Intraprenaden måste följa kommunens styrsystem och övriga kommunala beslut på samma sätt som övrig kommunal verksamhet, om inte intraprenaden uttryckligen undantas.

Regelbunden uppföljning och utvärdering

Intraprenaderna kommer regelbundet följas upp under försöket och en extern utvärdering genomförs i slutet av försöksperioden. De två enheterna bryts ut från nuvarande pedagogiska områdena Norr respektive Söder och kommer att organisatorisk finnas under enhet Planering. Nämnden för Förskola & Grundskola är precis som för de övriga kommunala för- och grundskolorna huvudman för verksamheten.

Om Intraprenad-begreppet 

Intraprenad i dess egentliga betydelse innebär att en kommunalt ägd verksamhet deltar i en upphandling med externa aktörer och lämnar det bästa anbudet. Då kan kommunen välja att istället för att lägga ut verksamheten på entreprenad driva verksamheten som en intraprenad. Intraprenaden är fortfarande en kommunalt ägd verksamhet och personalen är kommunalt anställd.En kommun får dock enligt skollagen som huvudregel inte lägga ut uppgifter som avser undervisning i grundskolan på entreprenad. (skollagen kapitel 23)

Kontakta gärna:

Utvecklingsledare Margareta Ljungqvist
0300-83 44 69
margareta.ljungqvist@kungsbacka,se

eller rektorerna eller förskolcheferna på respektive skola. Kontaktuppgifter finns på respektive skolsida eller nås via växeln.