Vi sätter individens behov i centrum

Införandet av Socialstyrelsens modell IBIC, Individens behov i centrum, i Kungsbacka har pågått sedan januari 2015 inom Vård & Omsorg. Nu fortsätter arbetet med IBIC på Individ & Familjeomsorg, inom funktionshinderområdet.

IBIC är ett gemensamt språk och systematiskt arbetssätt för att beskriva individens behov och mål. Inom Individ & Familjeomsorg omfattar arbetssättet alla med funktionsnedsättning som ska få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov, både utifrån socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Målet med den nya modellen är att öka rättssäkerhet och delaktighet i hela processen från beslut till genomförande. Dessutom ska bedömningen bli mer enhetlig kommuner emellan i Sverige.

Ökad delaktighet och rättssäkerhet

Med den nya modellen vill man bidra till en tydligare dokumentation - gemensamma begrepp och behovsbeskrivning försäkrar att de insatser som görs blir mer individuellt utformade och möjliggör uppföljning och utvärdering. IBIC manar också till att stärka individens delaktighet i processen.

Lyckat införande inom Vård & Omsorg

Kungsbacka kommun är en av de kommuner i Sverige som kommit längst med införandet av IBIC. Införandet i Kungsbacka har pågått sedan januari 2015 inom Vård & Omsorg med början vid kommunens äldreboenden för att sedan fortsätta inom hemtjänsten under 2016. Över 800 (All omsorgspersonal har fått information om modellen på arbetsplatsträff och utöver det har över 800 omsorgspersonal fått en halvdagsutbildning) omsorgspersonal har utbildats sedan början av 2015. Även biståndshandläggare, dokumentationsombud och enhetschefer har fått utbildning. Intresset från andra kommuner att få del av Kungsbackas arbete med att genomföra IBIC har varit stort. Flera kommuner har hört av sig och vissa har även varit på studiebesök.

Vad händer nu?

Vid projektstart knyter man an till ett befintligt nätverk av dokumentationsombud på verkställighetssidan. Dessa blir en viktig kontakt med verksamheten under införandet och ska ges tillgång till information och stöd från projektet och senare förvaltningsorganisationen för IBIC.

Senast den 1 november ska man ha tagit fram ett standardiserat utbildningsprogram för IBIC i förvaltningsfas.

Projektet startar den 1 augusti och pågår till den 31 december 2017.

Förvaltningsorganisation för IBIC

Vi projektslut kommer det att ske en överlämning till den tillsatta förvaltningsorganisation för IBIC så att arbetssättet bevaras och utvecklas och blir en naturlig del av verksamheterna. Förvaltningsorganisationen startar den 1 januari 2018 under ledning av socialt ansvarig samordnare Jerk Jakobs och ska vara ett stöd för verksamheterna i frågor som rör det nya arbetssättet.