Kommunen gör anmälan enligt Lex Sarah

Kommunen har gjort en Lex Sarah anmälan gällande en deltagare i daglig verksamhet som överföll en annan deltagare den 8 maj 2017.

Beskrivning av händelsen

En deltagare överföll en annan deltagare den 8 maj 2017. Händelsen är polisanmäld av god man till den drabbade. Kommunen ser allvarligt på det inträffade.

Planerade och vidtagna åtgärder

Båda deltagarna har fått stöttning av personal och chef med anledning av det inträffade. Den deltagare som överföll den andre deltagaren deltar nu i en annan daglig verksamhet. Verksamheten har anpassats och individuella åtgärder har tillsatts och följs upp. I kommunens utredning konstateras att verksamheterna behöver bli bättre på att identifiera risker och vidta åtgärder för att förebygga sådana här händelser. Socialt ansvarig samordnare initierar en riskanalys för hot och våld på organisatorisk nivå. Det är viktigt att se över hela processen från behovsbedömning till utförande för att vi så tidigt som möjligt ska kunna förebygga risker för hot och våld i våra verksamheter.

Utredning som är slutförd undersökte ifall händelsen hade kunnat förebyggas samt analyserade vilka åtgärder som kunde ha vidtagits för att minska risken för att liknande händelser inträffar i framtiden. Det är viktigt att alla som deltar i kommunens verksamheter känner sig trygga.

Fakta

Kommunen ska rapportera när något inte har blivit rätt eller om det finns risk för att något ska bli fel. Kommunen måste både åtgärda fel och brister samt förebygga så att fel och brister inte uppstår. I dagligt tal kallas detta för Lex Sarah.

Lex Sarah

All personal inom all socialtjänst och äldreomsorg är enligt Lex Sarah skyldig att rapportera varje missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande som sker i verksamheten. Alla rapporter som inkommer ska utredas. Allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för allvarliga missförhållanden ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Med allvarliga missförhållanden avses händelser eller underlåtelser som innebär eller inneburit hot mot eller medfört konsekvenser för den enskildes liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.

Kontakta gärna

Jerk Jakobs, Socialt ansvarig samordnare
0300-83 55 97
jerk.jakobs@kungsbacka.se