Kungsbacka arkitekturpris 2017

Var med och rösta på bästa bostadshus och bästa stadsmiljö. Rösta senast 6 september.

Varje år delas Kungsbacka arkitekturpris ut. Sedan ett år tillbaka är det ett pris till bästa bostadshus och ett pris till bästa stadsmiljö. Priset har funnits sedan 1993 och delas ut av byggnadsnämnden. Prisutdelningen är den 7 oktober på Tjolöholms slotts skördefest. Du kan rösta här på sidan eller i stadshusets entré eller på kulturhuset Fyren. 

Bostadsmiljö

B1, Gruppbyggda småhus i Kolla Parkstad, Opalvägen

Grupphus i Kolla Parkstad. Foto: Magnus Hägg

Typ: Gruppbyggda småhus
Adress: Opalvägen östra kvarteret, Kungsbacka
Arkitekt: Sweco architects AB
Byggherre: JM AB

Med enkla medel har man skapat variation i takform och höjd, färgsättning och förskjuten placering av huskropparna. Varje entré är utskuren i huset och alla har individuella dörrar. Markplanering inne på gården är varierande med gångbanor, planteringar och lek. Kvarteret har 59 lägenheter i form av både radhus och kedjehus.

B2, Enbostadshus i Vallda, Rödskärsvägen 4

Rödskärsvägen, Vallda. Foto: Victor Ek

Typ: Enbostadshus
Adress: Rödskärsvägen 4, Vallda
Arkitekt: Gajd Arkitekter AB
Byggherre: Privat

I Vallda finns detta enbostadshus som ersätter ett tidigare fritidshus på tomten. Huset har ett svart sadeltak och ljus träfasad. Huset är ett exempel på en omvandling från fritidshus till åretruntboende som är vanligt i kustnära områden som exempelvis Lerkil.

B3, Enbostadshus i Åsa, Ölmanäs Ringväg 63

Ölmanäs Ringväg 63, Åsa. Foto: Victor Ek

Typ: Enbostadshus
Adress: Ölmanäs Ringväg 63, Åsa
Arkitekt: Sofia Andersson
Byggherre: Privat

Huset ersätter en äldre gård som inte gick att rädda på tomten. Det nya bostadshuset har infogats fint i den befintliga uppvuxna trädgårdsmiljön. Man har tagit vara på platsen och historiken i form av husets utformning och placering. Huset består av två låga och långa huskroppar som är sammankopplade med en entrédel. Träfasad och tegeltak. Ett exempel på hur man har byggt nytt med respekt för det gamla.

Stadsmiljö


S1, Åsa station, Åsa

Åsa station. Foto: Victor Ek

Typ: Stationshus
Adress: Kläppavägen
Arkitekt: Sweco architects AB
Byggherre: Kungsbacka kommun

Den nya stationsbyggnaden har delvis samma karaktär som tillbyggnaden av Kungsbacka station. Byggnaden har träklädda innertak och stora glaspartier. Åsa stationshus stod klart 2013. Det är en viktig byggnad för Åsa som ort. Åsa station är viktig för ett hållbart resande och skapar därigenom möjlighet till utveckling av samhället.  

S2, Damm och vattenkanal, Kolla Parkstad

Typ: Vattenkanal och damm
Adress: Kolla Parkstad
Arkitekt: Norconsult AB
Byggherre: Kungsbacka kommun

I Kolla Parkstad slingrar sig en vattenkanal med två tillhörande dammar. Kanalen har tydliga kanter av ljus betong och den har små vattenfall och övergångspassager. Kanalen slingrar sig vidare i form av blå och lila blommor i riktning mot en annan damm längre ner i området.  

S3, Gaturummet Gnejsvägen, Kolla Parkstad

Gaturummet Gnejsvägen 50-75, Kolla Parkstad. Foto: Magnus Hägg

Typ: Gaturum
Adress: Gnejsvägen 50-75, Kolla Parkstad
Projektering gatan: Norconsult AB
Arkitekt byggnader: Markgren Arkitektur AB, KUB arkitekter, Tirsén & Aili Arkitekter HB
Byggherre: Konsortiet Kolla Parkstad (Eksta, JM, Veidekke, Aranäs, Peab och Kungsbacka kommun)

Det stadsmässiga gaturummet består av sex kvarter med bostadsbyggnader längs gaturummets sidor. Gaturummet som har längsgående parkering är möblerat med alléträd, rabatter och belysningsstolpar. Gatan har en något böjd form och husens fasader är i olika kulörer och utformning.

Röstningen är avslutad

Röstningen avslutades den 6 september. Vinnarna tillkännages vid prisutdelningen i samband med Tjolöholms slotts skördefest den 7 oktober.