Förslag på framtida skolinriktning i Åsa och Frillesås

Vi tar nu ett helhetsgrepp om lokalanvändningen, bland annat för att möta det ökade elevantalet i områdena i framtiden. Vi har gjort en kapacitetsutredning av skolorna i Åsa och Frillesås. Det berör Åsaskolan, Åsa Gårdsskolan och Frillesåsskolan. Verksamhets- och lokalförändringarna beräknas vara klara och träda i kraft år 2020.

Behov av helhetsgrepp

Vår vision talar för att alla elever lämnar skolan med god kompetens, god självkänsla och stark framtidstro. Vi arbetar alla för att få en likvärdig skola i hela kommunen. Ändamålsenliga lokaler behövs för att möta det ökande antalet elever i området. Det behövs också för att bidra till ett livslångt lärande med eleverna i fokus. Vi har idag en del bristfälliga lokaler som inte är anpassade för verksamheten. Vi har sett att vi kan nyttja våra befintliga lokaler på ett bättre sätt. Där vi vill ta höjd för framtidens nya lärmiljöer. 

Den förväntade ekonomiska situationen i framtiden gör att vi vill att så mycket ekonomiska resurser som möjligt ska komma våra elever till gagn i verksamheten istället för att vara bundna i kostsamma lokaler. 

Sammantaget har allt detta gjort att vi vill göra en översyn av hela skolsituationen i Åsa och Frillesås. Målet är att vi ska göra långsiktiga och hållbara skolsatsningar och därmed uppnå en bra skolsituation för alla elever i hela området. 

Kapacitetsutredningen för Åsaskolan och Åsa Gårdsskolan

Inriktningen är att skolorna totalt sett behöver öka sin kapacitet för att kunna ta emot fler elever när de södra kommundelarna växer. I Åsa sker detta genom att använda de befintliga lokalerna i området på ett bättre sätt eftersom det finns ledig kapacitet både idag och på sikt. Lilla Lokets förskola kommer att påverkas. Detta genom att Åsa Gårdsskola nyttjar lokalerna till skolan. Förskolan får i sin tur nya lokaler.

Förändringen innebär att både Åsa Gårdsskola och Åsaskolan tillsammans kan ta emot fyra paralleller, fyra klasser per årskurs, i årskurs F-9. Åsa Gårdskolan får en inriktning F-3 och Åsaskolan en inriktning 4-9. Förändringarna planeras till år 2020. 

Kapacitetsutredningen för Frillesåsskolan 

I Frillesås avvecklas paviljonger och det sker nybyggnationer. Skolan blir kvar som en F-9 skola med tre paralleller, tre klasser per årskurs, planeras till år 2020.

En förstudie ska starta

Utredning av skolornas kapacitet har alltså slutförts och vi ska nu starta en förstudie. Förstudien ska titta på både verksamhetsförändringar och lokalförändringar lite mer i detalj. Förstudiens förslag till hur skolorna i de södra delarna ska organiseras presenteras och beslutas av ansvariga politiker i december. 

Kontakta gärna
Planeringschef Udo Weis
0300-83 40 34
udo.weis@kungsbacka.se
Förskola & Grundskola

Fastighetschef Ulrika Granfors
0300-83 40 98
ulrika.granfors@kungsbacka.se

Lokalplanerare Anders Juhlin
0300- 83 79 69
anders.juhlin@kungsbacka.se
Serviceförvaltningen