Kick-off i regionalt samarbete för ökad måluppfyllelse i skolan

Hallands kommuner samverkar för att alla elever ska lyckas - nu startar det regionala samarbetet From Great to Excellent.

I slutet av augusti samlades halländska politiker och tjänstemän i Varberg för en kick-off i det regionala samarbetet From Great to Excellent. From Great to Excellent är ett långsiktigt samarbete för ökad måluppfyllelse i skolan och att alla elever ska nå sin fulla potential det vill säga minska gapet mellan sin kapacitet och det som skolan lyckas att få dem prestera. Alla elever ska få uppleva att de kan lyckas ännu bättre!

- Skolan ska kompensera för barns skiftande förutsättningar, genom det regionala samarbetet From Great to Excellent ökar vi basen för vår kunskap om hur vi gör det på bästa sätt, säger Lars Clemensson,  verksamhetschef inom Förskola & Grundskola

Befästa metoder som gynnar elevernas måluppfyllelse

I korthet innebär det regionala samarbetet att de samverkande kommunerna såväl vetenskapligt och som erfarenhetsmässigt ska befästa metoder och arbetssätt som gynnar en positiv resultatutveckling för elever i de halländska skolorna. Arbetet utgår från utvecklingsarbetet i respektive kommun. Det är kommunerna  Kungsbacka, Varberg, Halmstad och Laholm deltar i samarbetet, med Region Halland och Högskolan i Halmstad som samarbetspartners.

Gemensam kompetensutveckling och utbyten

Deltagarna i samarbetet ska i organiserad form lära av varandra, genomföra gemensam kompetensutveckling och följa upp effekterna för att kunna ta ytterligare gemensamma steg. Genom Högskolan i Halmstad knyts praktiknära forskare till arbetet och högskolans roll blir att bedriva forskning tillsammans med kommunerna inom identifierade utvecklingsområden. Högskolan avser även att använda erfarenheterna i utveckling av lärarutbildningen.

Den gemensamma kompetensutvecklingen startar i höst och i början av nästa år kommer kommunerna att besöka varandra – det gemensamma förhållningssättet är att lära genom att fungera som så kallad ”kritisk vän. ”

Ett ytterligare fokus i det regionala samarbetet är att bidra till en mer nyanserad bild av skolan i samhället i stort.

Så här kommenterade Dag Hultefors (M) ordförande i regionstyrelsen i Hallands tillväxtutskott kick-offen i ett pressmeddelande om dagen:

Det är tydligt att här finns en gemensam vilja att skapa en ny arena för skolutveckling och det är mycket positivt I Tillväxtstrategi för Halland har det tagits ett strategiskt val att Hallands ska erbjuda barn och unga goda och jämlika förutsättningar med en prioritering att erbjuda goda förutsättningar för alla elever att fullfölja grund- och gymnasieskolan och det går helt i samklang med utvecklingsmålen i From Great to Excellent. Detta skapar en kraft och tyngd i utvecklingsarbetet.

Utvecklingsdag för skolledare i Varberg och Kungsbacka

Kungsbacka och Varberg tog tillsammans ett  steg i samarbetet när alla skolledare från bägge kommunerna för första gången någonsin hade en gemensam komptens-utvecklingsdag.

Innehållet var valt för att ge en grund till det kommande samarbetet inom From Great to Excellent; Magnus Levinsson, lärare och forskare vid Högskolan i Borås, föreläste på temat Vetenskaplig grund och evidensbasering. Föreläsningen handlade om vad begreppen egentligen innebär  och hur skollagens bestämmelser om att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund kan omsättas i det dagliga arbetet i skolan.

Läs mer om den gemensamma dagen på varberg.se

Kontakt gärna

Lars Clemensson, verksamhetschef enhet Utveckling i Förskola & Grundskola
lars.clemensson@kungsbacka.se
0300-83 40 23

Frida Fogelmark, utvecklingschef Gymnasie & Vuxenutbildning
frida.fogelmark@kungsbacka.se
0300-83 35 10