Ny strategi för cykel

Nu är Kungsbackas nya gång- och cykelstrategi antagen. - Den ger oss en riktning för hur vi ska jobba för att göra gång- och cykelvägnätet mer attraktivt, så att fler vill och kan gå och cykla till jobbet, till träningen eller till affären, säger Karolina Oxfall, trafikplanerare på förvaltningen för Teknik.

Kungsbacka kommuns mål är att gå eller cykla ska vara det naturliga förstahandsvalet för korta resor inom kommunens tätorter. För den som vill ta sig mellan kommunens tätorter till fots eller med cykel ska det finnas en attraktiv cykelväg med hög framkomlighet och säkerhet.

Behov och åtgärder

Den nya gång- och cykelstrategin är politiskt beslutad i nämnden för Teknik och beskriver fotgängare och cyklisters behov i transportsystemet och pekar på åtgärder som krävs för att nå kommunens mål.

Sedan mitten av 80-talet har Kungsbacka kommun haft ett planeringsinstrument för utbyggnad av gång- och cykelvägar. Styrdokumentet har benämnts ”Gång- och cykelplan för Kungsbacka kommun” och planen har verkat som utbyggnadsplan för det övergripande gång- och cykelnätet.

Gång- och cykelplanen ändrar nu form och kommer bestå av en strategi som ger den övergripande riktningen och en plan som mer detaljerat beskriver åtgärder och utbyggnad. Gång- och cykelplanen kommer att tas fram under hösten 2017.

Höja standarden

- Under 2018 kommer vi satsa på att höja standarden på huvudnätet i Kungsbacka stad vilket betyder att exempelvis korsningar kommer att byggas om. Förhoppningsvis kommer även gång- och cykelvägen längs med Varbergsvägen mellan Torkelstorpsvägen och Torpavägen att byggas vilket är ett samarbete med Trafikverket, säger Karolina Oxfall.

Mer information lämnas av

Karolina Oxfall
0300-83 50 46
karolina.oxfall@kungsbacka.se