Förskolebarn bygger lego. Foto Hannah Björk

Förskolan i Kungsbacka är rolig, trygg och lärorik!

I höstas ställde vi frågor till föräldrar i Kungsbacka för att få veta vad de tycker om förskolan i Kungsbacka. Resultatet av vår enkät visar att de allra flesta av de som svarat är mycket nöjda.

Som svar på påståendet Förskolan är rolig, trygg och lärorik är det 89 procent av vårdnadshavarna som ger omdömet 5, 6 eller 7 på en sjugradig skala.

86 procent av vårdnadshavarna samma höga omdömen för Personalen tar väl hand om mitt barn. Vidare är det 88 procent som är mycket nöjda när det gäller frågan som handlar om upplevelsen att barnen möter personal som de känner.

- Kungsbackas resultat bekräftar att våra engagerade och kompetenta pedagoger och chefer också uppfattas så av våra vårdnadshavare i förskolorna, säger Anette Liedström Hjorth, förvaltningschef  för Förskola & Grundskola.
- Vi har under de senaste åren arbetat intensivt med att synliggöra vikten av goda relationer mellan pedagoger och enskilda barn. Ett utvecklingsområde har också varit att förändra vår förskoleverksamhet utifrån Skolverkets riktmärken om mindre barngrupper. Dessa insatser bidrar till en ännu bättre förskola i Kungsbacka och jag är stolt över det som våra medarbetare åstadskommer. 

Information behöver förbättras

När det gäller mer specifika frågor om det som händer på förskolan, till exempel barns möjligheter till inflytande och att utveckla förståelse för matematik är det många som är nöjda men också många som svarar vet ej
- Vi behöver se över hur vi kan förbättra informationen om vårt uppdrag och det som händer i förskolan, det är naturligtvis viktigt att våra vårdnadshavare upplever att de har god kännedom om verksamheten och vårt uppdrag.

Uppdrag enligt läroplanen styr frågor

Enkäten görs i samarbete med kommunerna i Göteborgsregionen, GR. Syftet med enkäten är att ge ett underlag om hur vårdnadshavarna uppfattar att förskoleverksamheten svarar mot målen i förskolans läroplan. Enkätens frågor är därför indelade i fem frågeområden som bygger på detta.

Nedan finner du de fem områdena och Kungsbackas resultat beräknat som ett medelvärde för varje frågeområde. Det högsta värdet är 7. Resultatet för GR totalt visas inom parentes.

• Trygghet och gemenskap  5,8 (5,7)

• Information och inflytande 5,3 (5,3)

• Förutsättningar 5,8 (5,6)

• Pedagogik 5,6 ( 5,5)

• Kontinuitet 5,7 (5,7)

I Kungsbacka svarade 47,5 % av de tillfrågade, 1390 av 2928 möjliga.
- Även om nästan hälften av de som tillfrågats svarat så ser vi att vi har en låg svarsfrekvens jämfört med de övriga GR-kommunerna, detta får vi titta närmare på, säger Magnus Fogelblad, verksamhetscontroller

Alla enheter som får minst sju svarande har en egen rapport från enkäten. Förskolechef ansvarar för att resultaten återkopplas och att det genomförs ett förbättringsarbete utifrån resultatet för den egna förskolan.

I dokumentet nedan hittar du totalresultat för Kungsbackas kommunala förskolor, där finns också resultat per fråga. Fristående förskolor var inbjudna att delta och några har valt detta. På GRs hemsida finns ytterligare information om enkäten.


Kungsbackas resultat
Information på GRs hemsida
Utvecklingsarbete i Kungsbackas förskolor

Kontakta gärna

Magnus Fogelblad, verksamhetscontroller
0300-83 52 96
magnus.fogelblad@kungsbacka.se