Personalkontinuitet viktig fråga inom hemtjänsten

De årliga mätningarna av kvalitet inom kommunal vård och omsorg visar att Kungsbacka får fortsatt högt betyg av kunderna under 2017. Vi kommer att arbeta vidare med områden som visar lägre resultat bland annat frågan om hur många olika hemtjänstpersonal en kund träffar i sin vardag.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen gör årliga mätningar av kvaliteten inom den kommunala vård och omsorgen genom så kallade ”öppna jämförelser”. Uppgifterna hämtas bland annat från enkätundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” och den gemensamma kommun och landstingsdatabasen Kolada dit alla kommuner löpande rapporterar in statistik och.

Nyligen offentliggjorde den senaste mätningen av personalkontinuiteten inom hemtjänsten, det vill säga hur många olika personer en kund träffar under en period. Mätningen gjordes i oktober. Inom det området fick Kungsbacka kommun ett lägre resultat. Där visar de siffror som rapporterats in att Kungsbacka ligger kvar på samma nivå som förra året, kunden träffar i snitt 19 personer på en tvåveckorsperiod. Riksgenomsnittet ligger på 15 personer på en tvåveckorsperiod.

- Under 2017 har vi haft ett omställningsarbete inom hemtjänsten som inneburit att vi haft fler vikarier än vanligt. Vi är självklart inte nöjda men denna siffra utan arbetar kontinuerligt med frågan, bland annat genom att vi stärkt kontaktmannaskapet under året, det vill säga att varje kund har en egen kontaktperson bland personalen, säger Ann-Helén Svensson, verksamhetschef Kvarboende och Hemsjukvård på förvaltningen för Vård & Omsorg och fortsätter:

- Dessutom arbetar vi även med ett utvecklingsprojekt som vi kallar för ”Medskapande hemtjänst” där vi undersöker hur kunderna tänker och tycker i denna fråga. Vi ser där att våra kunder upplever frågan om personalkontinuitet olika och att många även lyfter fram delar som bemötande och förtroende för personalen som viktiga faktorer för att kvaliteten ska vara hög. Inom dessa områden har vi en hög kundnöjdhet, säger Ann-Helén Svensson.

Kunderna nöjda

I den årliga enkätundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”, som kom i höstas från Socialstyrelsen, har Kungsbacka kommun haft hög kundnöjdhet de senaste åren och legat över riksgenomsnittet inom många områden. I undersökningen för 2017 går resultatet i samma linje. I enkäten framgår att 84 procent av de äldre sammantaget är nöjda med sitt vård- och omsorgsboende i kommunen och 91 procent sammantaget är nöjda med sin hemtjänst. Kommunen har även ett mycket bra resultat när det gäller upplevelsen av personalens bemötande där 97 % av kunderna i kommunens vård- och omsorgsboende och 98 % av kunderna inom hemtjänsten svarar att de är nöjda med personalens bemötande.

Läs mer här

Många nöjda med vård-och omsorgsboende och hemtjänst 

Kontakta gärna:

Ann-Helén Svensson, verksamhetschef Vård & Omsorg
0300-83 43 20
ann-helen.svensson@kungsbacka.se