Arbetsmodell inom Vård & Omsorg utvärderas

Hur fungerar arbetsmodellen IBIC som används för att utreda vilka behov kunderna inom Vård & Omsorg har? Det ska forskare inom FoU utvärdera under hösten, på uppdrag av Kungsbacka kommun.

Hösten 2014 beslöt nämnden för Vård & Omsorg att förvaltningen ska arbeta enligt den nationella arbetsmodellen IBIC, Individens Behov I Centrum.
Målsättningen är att arbetssättet ska stärka individens delaktighet, underlätta samarbete mellan personalen, anhöriga och individen samt göra det tydligare för personalen vad kunden behöver stöd med. Tanken är även att det ska bli lättare att följa upp resultatet för kunden och utvärdera valet av arbetssätt och metoder.

Följa upp och utvärdera

Under hösten 2017 beslutade förvaltningen för Vård & Omsorg att det skulle göras en utomstående och oberoende granskning av implementeringen och effekter kring införandet av arbetsmodellen.
-  Nu är det dags att följa upp och utvärdera hur det har blivit. Det här är ett stort förändringsprojekt och vi behöver få en bild om vi är nära eller långt ifrån målsättningen med IBIC. Detta så att vi ska väljer rätt aktiviteter för fortsättningen som leder oss mot målet, säger Lillemor Berglund, förvaltningschef Vård & Omsorg.

Nationell arbetsmodell

IBIC, Individens Behov I Centrum, är en nationell arbetsmodell från Socialstyrelsen som handlar om att den hjälp som kunderna får ska utgå från kundens behov, och inte de insatser som kommuner brukar använda sig av inom exempelvis hemtjänsten. Det innebär att biståndshandläggaren utreder vad kunden klarar själv i sin vardag men också vilka svårigheter kunden har och vad ett stöd kan bidra till.

Kunder ska intervjuas

Syftet med utvärderingen är att ge en bild av vad som fungerar bra och vad som återstår att göra.
Kungsbacka kommun vill genom utvärderingen ta reda på vad vilka skillnader IBIC har inneburit för kunden, vad det inneburit för medarbetarnas sätt att arbeta och om det blev så som var tänkt med införandet av IBIC.
Utvärderingen kommer bestå av intervjuer med biståndshandläggare, medarbetare inom boende och hemtjänst, chefer och politiker men också anhöriga och kunder. Dessutom ska FoU granska slumpvist utvalda biståndsbeslut och andra relevanta dokument såsom styrdokument, manualer och nämndbeslut.

Forskare gör utvärderingen

Det är FoU i Väst, en forsknings- och utvecklingsenhet inom GR, Göteborgsregionens kommunalförbund, som har fått uppdraget att göra utvärderingen.

- För det här uppdraget var vi noga med att utvärderaren skulle ha en gedigen kompetens inom socialtjänsten, och gärna med bakgrund i forskningsvärlden. Därför känns det jättebra att FOU i Väst har åtagit sig uppdraget. De har just den kommunala erfarenhet och forskningsbakgrund som behövs, säger Susanne Edgren, samordnare för projektet på förvaltningen för Vård & Omsorg.

Utvärderingen beräknas vara klar under april 2019.


Här kan du läsa mer om IBIC. 

Här kan du läsa mer om FoU. 


Kontakta gärna

Susanne Edgren, utvecklingsledare Vård &Omsorg
0300-83 45 27
susanne.edgren@kungsbacka.se