Robot som hjälper elever att delta och bibliotek med fokus på inkludering

Årets Lära för livet-pristagare är utsedda! Hedeskolan med rektor Emma Dahl och förstelärare Camilla Hedberg i spetsen samt gymnasiebibliotekarierna Ann-Kristin Henriksson och Josefine Möller får pris för sitt arbete för att bidra till skolutveckling i Kungsbacka.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 oktober delades Kungsbacka kommuns Lära för livet-pris ut; 10 000 kronor var till de två pristagarna tillsammans med blommor och diplom.

Ny teknik och flexibilitet vänder frånvaro till närvaro

Emma Dahl och Camilla Hedberg på Hedeskolan får priset för sitt arbete med att driva utvecklingen av digital undervisning och på så sätt vända elevfrånvaro till närvaro. Med nya metoder, bland annat en klassrumsrobot, erbjuder de eleven undervisning oavsett var hen befinner sig fysiskt. Ett flexibelt sätt i undervisningsformen som leder till att eleven kan nå kunskapskraven samt att självkänsla och motivation ökar.

Hedeskolan har stort fokus på att utveckla digitala undervisningsformer så att det blir lättare för alla elever att ta igen missat skolarbete. Det handlar om att etablera och använda olika digitala kommunikationsvägar utifrån enskilda elevers behov samt att arbeta med så kallade ”flippade klassrum” med filmade genomgångar som alla elever kan nå via skolans lärplattform

- Vi vill visa våra elever att vi bryr oss om hens rätt till utbildning och förmedla en känsla av att det finns en stor flexibilitet i undervisningsformerna, berättar Emma Dahl. 

Arbetet med att använda en robot i klassrummet har möjliggjort att en elev kan kunnat delta i alla lektioner på samma villkor som klasskamraterna. Förutom kunskapsmässigt innebär det en stor social vinst genom att eleven deltar i diskussioner med klasskompisarna. Eleven kan till exempel räcka upp handen via robotens handuppräckningsfunktion. Klasskamraterna har även haft med roboten, med eleven uppkopplad, på rasterna

Digitala undervisningsformer på Hedeskolan

I täten för inkludering och en verksamhet fri från diskriminering

Ann-Kristin Henriksson och Josefine Möller är bibliotekarier på Kungsbacka kommuns gymnasier. De premieras med Lära för livet-priset eftersom de  på ett föredömligt sätt tagit täten vad gäller skolornas arbete med inkludering av HBTQ-ungdomar och på så sätt tagit ett mycket stort ansvar för kraven på en skola fri från diskriminering.

Genom sitt fokuserade arbete med bemötande och inkludering oavsett identitet fungerar gymnasiebiblioteken inte längre enbart som en kunskapsplattform i traditionell mening utan snarare som en trygg, öppen mötesplats dit ungdomar kan vända sig med olika frågor.

Josefine och Ann-Kristins arbetssätt belyser mångfald utan att vissa personer ska representera eller behöva känna sig utpekade. De har också som uttalat mål att visa på litteraturens kraft och möjligheter för personer att navigera genom livets utmaningar.

Läs hela motiveringen här

Pris för att stimulera till utveckling av framgångsrika arbetssätt

Kungsbacka kommun delar varje år ut Lära för livet-priset för betydelsefulla insatser inom förskoleverksamhet, grundskola, gymnasie- samt vuxenutbildning. Prissumman är 20 000 kronor. Respektive nämnd, Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning, kan inom denna ram ska kunna utse pristagare till 10 000 kronor.

Genom priset vill nämnderna stimulera till utveckling inom alla delar av skolans verksamhet i Kungsbacka och belöna den eller de som genom sitt arbetssätt medverkar till detta.

Kontakta gärna

Kerstin Fredberg, kommunikationsspecialist
kerstin.fredberg@kungsbacka.se
0300-83 41 46