Hjälp oss utveckla verksamheten i förskolan

Har du barn i våra förskolor? I en enkät kan du ge din bild av hur väl verksamheten följer förskolans läroplan. Vi hoppas att så många som möjligt tar chansen att svara, då får vi ett bättre underlag för utveckling av våra verksamheter. Ditt svar är viktigt för oss och vi behöver det senast den 4 november.

Enkäten genomförs för att vi ska få veta mer om hur vårdnadshavare upplever att förskolan följer läroplanen, detta för att kunna förbättra och utveckla verksamheten. Alla vårdnadshavare med barn som fyllt 2 år senast den 1 juli 2018 kommer att få en inloggningslänk till enkäten via mail eller som ett brev i barnens fack. 

Underlaget är viktigt för oss

Med en god svarfrekvens ger den ett viktigt underlag för utveckling av verksamheten och vi får kunskap om av hur vårt arbete tas emot av vårdnadshavarna. Även om man inte känner till läroplanens innehåll är svaret viktigt. Enkäten genomförs i samarbete med övriga kommuner inom Göteborgsregionen, GR och svaren samlas in av företaget Indikator. Svaren behandlas helt anonymt. Svara senast den 4 november.

Frågor utifrån förskolans läroplan

Frågor i enkäten är indelade i fem frågeområden som bygger på hur vårdnadshavarna uppfattar att förskoleverksamheten svarar mot målen i förskolans läroplan;
• Trygghet och gemenskap
• Information och inflytande
• Förutsättningar
• Pedagogik
• Kontinuitet

Resultat klart i mitten av december

När resultatet av årets enkät är klart presenterar vi det totala resultatet här på hemsidan. Resultat för respektive förskola lämnas av förskolechef.

Kontakta gärna

Magnus Fogelblad, verksamhetscontroller
0300-83 52 96
magnus.fogelblad@kungsbacka.se