VA-arbete i Åsa även vecka 43

Under vecka 42 och 43 byter vi ut vatten- och avloppsledningar längs Stinas väg i Åsa.

Ledningsomläggningen gäller dricks- och spillvattenledningar som är i behov av förnyelse. De nya ledningarna läggs på samma sträcka som befintliga ledningar. Arbetet beräknades bli färdigt under vecka 42, men eftersom vi stötte på berg kommer det att fortsätta även under vecka 43.

Den delen av ledningsdragningen som korsar Stinas väg planeras att utföras under dagtid då vägen är som minst trafikerad. Plåtar läggs tillfälligt över uppschaktat vägområde för att inte hindra in- och utfart via vägen. Berörda fastigheter har informerats om arbetet med ledningsomläggningen via brevutskick.

Entreprenör: Jord & Berg AB.

Mer information

Johanna Rönneke
Projekteringsingenjör
0300-83 89 12
johanna.ronneke@kungsbacka.se