Vård & Omsorg gör anmälan till Datainspektionen

Vård & Omsorg har gjort en anmälan om personuppgiftsincident till Datainspektionen. Orsaken är att bilder som tagits med tjänstetelefoner laddats upp av misstag på ett osäkert sätt.

När medarbetare inom hemtjänsten och hemsjukvården är ute hos våra kunder och patienter så förekommer det att medarbetarna fotograferar exempelvis sår på en patient. Bilderna har bland annat använts för att en sjuksköterska ska kunna visa bilden för en särskilt kunnig person, för att få råd och i lärande syfte. Det fanns även bilder med personuppgifter på.

Automatisk uppladdning
Bilderna, som tagits med tjänstetelefoner, har sedan laddats upp  på ett Google-konto istället för att sparas lokalt på telefonen. Uppladdningen har skett automatiskt, utan medarbetarnas vetskap. Google-kontona startades ursprungligen för att möjliggöra för medarbetarna att ha gemensamma kontaktlistor i tjänstetelefonerna. När bilder laddas upp på ett Google-konto blir även Google ägare av bilderna.

Låg sannolikhet för spridning
Kungsbacka bedömer att sannolikheten är låg att bilderna har spridits vidare på något sätt. Kungsbacka kommun har dock inte haft full kontroll över att uppgifterna lagrats på ett säkert sätt. Kommunen har också brutit mot sekretessen när det gäller personuppgifter som omfattas av tystnadsplikten. Därför beslutade förvaltningen för Vård & Omsorg  att göra en anmälan om personuppgiftsincident till Datainspektionen. Anmälan skickades in fredagen den 28 september 2018.

Gör handlingsplan
Kontona är spärrade och i nuläget arbetar kommunen med att gå igenom dessa. Förvaltningen för Vård & Omsorg kommer att jobba vidare med en handlingsplan för det fortsatta arbetet och hur vi ska lägga upp våra rutiner.

Om kunder, patienter eller anhöriga har frågor om incidenten kan man kontakta enhetschefen för det aktuella hemtjänstområdet eller hemsjukvården.

 

Kontakta gärna
Lillemor Berglund, förvaltningschef Vård & Omsorg
lillemor.berglund@kungsbacka.se
0300-83 49 79