Idrottsprogram för god folkhälsa

Nämnden för Fritid & Folkhälsa prioriterar stöd för breddidrottande och särskilt för målgruppen 7-18 år. I Idrottsprogram för god folkhälsa kan du läsa om nämndens inriktning på stöd till idrotten och om utbyggnadsplan av idrottsanläggningar de kommande åren.

Idrott och motion för välmående och god hälsa

I oktober antog nämnden för Fritid & Folkhälsa Idrottsprogram för god folkhälsa. Idrottsprogrammet talar om vilken inriktning nämnden för Fritid & Folkhälsa vill ha på stödet till idrotten och hur vi vill stärka och utveckla invånarnas möjlighet att utöva idrott och aktiviteter för motion. I förlängningen ser vi att det bidrar till välmående och god folkhälsa.

Idrottsprogrammet har tagits fram för att på ett enkelt och tydligt sätt tala om vilken inriktning vi har i vårt arbete för att uppfylla Kungsbackas vision 2030. Programmet är inget visionsdokument för framtiden utan visar konkret vad vi ska göra varje år och kommer att uppdateras årligen.

Aktiv hela livet och hållbar samhällsutveckling

De viktigaste innehållet handlar om våra två kärnvärden: Aktiv hela livet samt Hållbar samhällsutveckling. Aktiv hela livet handlar om att vi ska möjliggöra för invånare att vara aktiva hela livet oavsett ålder och ambitionsnivå. Hållbar samhällsutveckling handlar om att vi ska stödja föreningar i deras viktiga arbete att göra vårt samhälle socialt hållbart men även att kommunen ska växa på ett ekonomiskt hållbart sätt och göra rätt prioriteringar avseende investeringar.

Prioriteringar, utbyggnadsplan, stöd och dialog

Idrottsprogrammet talar också om vilka grupper vi prioriterar, vår utbyggnadsplan när det gäller anläggningar och hur vi vill jobba med föreningsstöd och föreningsdialog. Därutöver pekar vi också ut invånarnas behov av att kunna spontanidrotta utanför föreningslivet som ett viktigt område att tillgodose.

Nämnden prioriterar breddidrott

När det gäller fördelning mellan bredd- och spetssatsningar så har nämnden beslutat att prioritera stöd för breddidrottande och särskilt för målgruppen 7–18 år. Vi underlättar även på andra sätt för spetssatningar som föreningar själva finansierar. Det kan till exempel handla om att tillhandahålla vissa anläggningar.

Nämndens program vägleder förvaltningen

Nämndens program är ett gott stöd för förvaltningen i vår dialog med föreningslivet, i vårt dagliga arbete med folkhälsa och social hållbarhet samt i inriktningen på vårt utvecklingsarbete. Idrottsprogrammet finns att läsa längst ner på sidan.

Kontakta gärna:

Ulrika Granfors
Förvaltningschef Kultur & Fritid
0300-83 40 98
ulrika.granfors@kungsbacka.se

Kristina Karlsson (C)
Ordförande nämnden för Fritid & Folkhälsa
070-666 56 91
kristina.i.karlsson@kungsbacka.se