Kommunen gör en Lex Sarah anmälan

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg anmäler ett allvarligt missförhållande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Beskrivning av händelsen

Anmälan gäller brister i omvårdnaden av en boende på en av kommunens bostäder med särskild service enligt LSS. Närstående är informerade. Bristerna gäller begränsningar av tillgång till utrymmen och personal, otillräckliga arbetssätt för kommunikation och bristande bemötande kopplat till den aktuella funktionsnedsättningen. Förvaltningen ser mycket allvarligt på det som rapporterats och utreder nu orsakerna till det allvarliga missförhållandet.

Åtgärder: Planerade och vidtagna åtgärder

  • Säkra att den boende ständigt har personal i dess omedelbara närhet och arbeta för en säker tillgång till gemensamma utrymmen.

  • Under ledning av en specialpedagog vidta åtgärder för ett förändrat arbetssätt som ska säkra en omvårdnad av god kvalitet.

  • Tät dialog med den boendes närstående för att tillsammans planera omvårdnaden.

  • Personalen på boendet ska få kompetensutveckling inom den aktuella funktionsnedsättningen.

  • Förvaltningen kommer att säkra verksamhetens kunskap om rapportering enligt bestämmelserna om lex Sarah.

  • Genomlysning av enheten för att se om den i övrigt lever upp till de kvalitetskrav som ställs i lag och föreskrift.

Fakta

Kommunen ska rapportera när något inte har blivit rätt eller om det finns risk för att något ska bli fel. Kommunen måste både åtgärda fel och brister samt förebygga så att fel och brister inte uppstår. I dagligt tal kallas detta för Lex Sarah

Lex Sarah

All personal inom all socialtjänst och äldreomsorg är enligt Lex Sarah skyldig att rapportera varje missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande som sker i verksamheten. Alla rapporter som inkommer ska utredas. Allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för allvarliga missförhållanden ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Med allvarliga missförhållanden avses händelser eller underlåtelser som innebär eller inneburit hot mot eller medfört konsekvenser för den enskildes liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.

Kontakta gärna

Jerk Jakobs, Socialt ansvarig samordnare
0300-83 55 97
jerk.jakobs@kungsbacka.se