Andel utbildade lärare ger höga poäng i Lärarförbundets jämförelse

Lärarförbundet jämför varje år Sveriges alla 290 kommuner. Resultatet presenteras som en rankinglista och utmärkelsen Sveriges bästa skolkommun. Totalt sett hamnar Kungsbacka i år på plats 60 av landets 290 kommuner

Rankingen bygger på 13 olika viktade kriterier som Lärarförbundet anser väsentliga för en god skola. 

I årets undersökning har Kungsbacka för områdena Utbildade lärare och Friska lärare en bättre placering jämfört med 2017 medan statistiken när det gäller lärartäthet innebär en lägre placering, detta gäller också kriterier kopplade till elevernas resultat. Lärarförbundets rankning bygger på betygen för årskurs 9 våren 2017.

När poängen för de olika kriterierna läggs ihop hamnar Kungsbacka totalt sett på plats 60 av landets 290 kommuner jämfört med plats 20 2017.

- Tillgången till utbildade lärare är en väsentlig faktor för elevernas måluppfyllelse och här i Kungsbacka har vi stort fokus på att vara en attraktiv skolkommun att arbeta i, det handlar både om hur vi kan behålla våra medarbetare och att locka nya, säger Maria Andersson, förvaltningschef Förskola & Grundskola.

- Arbetsmiljöns betydelse poängteras i det nya skolavtalet, HÖK 18, vi kommer att gemensamt med medarbetarorganisationerna arbeta med denna fråga .

Satsning på ökad likvärdighet 2019

Elevresultaten från våren 2018 är bättre jämfört med 2017 men Förskola & Grundskola behöver fortsätta utveckla arbetet för alla elevers rätt till en likvärdig utbildning.

Genom den nationella satsningen med ett statsbidrag för ökad likvärdighet i grundskolan får Kungsbacka kommun 15 miljoner kronor 2019. Flera insatser planeras med stöd av bidraget. Det handlar om såväl övergripande aktiviteter för verksamheten i grundskola som helhet som riktat stöd till utvalda skolor. Statsbidraget får inte användas för att minska nuvarande kostnader per elev.

Så utses Bästa skolkommun

I den modell som Lärarförbundet använder för att ranka Sveriges kommuner poängsätts kommunerna inom 13 olika områden som organisationen anser väsentliga för att bedöma skolans arbetsförutsättningar och resultat.

Med Bästa skolkommun vill Lärarförbundet uppmuntra kommuner som ger sina elever, lärare och skolledare goda förutsättningar. Ranking bygger på officiell statistik, bland annat från Skolverket, SCB och Lärarförbundets egna uppföljningar. 


Mer information om vad de olika kriterierna innebär och  Kungsbackas placering i de olika kriterierna  finns på Lärarförbundets hemsida.

Bästa skolkommun

Information om elevresultat i Kungsbacka 2018:

Fler elever behöriga till gymnasiet

 

Kontakta gärna

Maria Andersson, förvaltningschef
0300-83 66 16
maria.andersson@kungsbacka.se

Magnus Fogelblad, verksamhetscontroller
0300-83 52 96
magnus.fogelblad@kungsbacka.se