Vi bjuder in näringslivet i arbetet med nya Näringslivsstrategin

Nu bjuder Kungsbacka kommun in näringslivet i arbetet med att ta fram den nya näringslivsstrategin. I en digital enkät får företagen svara på frågor om vad de tycker är viktigast att kommunen prioriterar för att stärka Kungsbackas näringsliv.

Enkäten är öppen för alla företagare i Kungsbacka kommun och svaren samlas in vecka 48 och 49. Resultatet blir ett viktigt bidrag in i arbetet med den nya näringslivsstrategin.

- Näringslivsstrategin tar vi fram för att tydliggöra hur vi i politiken vill att hela den kommunala verksamheten ska arbeta med näringslivsfrågor på en övergripande nivå, säger Hans Forsberg, kommunstyrelsens ordförande.

För att strategin ska vara framgångsrik krävs att den visar de behov företagen har och den riktning de efterfrågar.

- Därför är det av stor betydelse att företagen i kommunen vill vara med och bidra i utformningen av strategin. Det är genom samverkan med näringslivet vi tillsammans skapar konkurrenskraft för Kungsbacka, säger Hans Forsberg.

"Västsveriges bästa företagsklimat"

I början av 2019 ska kommunfullmäktige anta Kungsbackas näringslivsstrategi för de kommande årens insatser. Strategin ska gälla åren 2019–2022 med visionen att Kungsbacka ska ha Västsveriges bästa företagsklimat. Strategin ska uttrycka hur kommunen vill möta näringslivets behov.

- Vi vill erbjuda en möjlighet för många företag i kommunen att vara med och påverka inriktningen för kommunens näringslivsarbete de kommande åren. Dessutom genomför vi ett antal djupintervjuer och dialogmöten med näringslivet, företagarorganisationerna och kommunens tjänstemän. Allt detta är en hjälp i arbetet att mejsla fram en hållbar strategi för ett starkt Kungsbacka, säger Elinor Filipsson, näringslivschef på Kungsbacka kommun.

Svara på enkäten här

Kontakta gärna