Bygglov inom 10 veckor

Den 1 januari 2019 uppdateras plan- och bygglagen.

Från 1 januari 2019 gäller nya regler för handläggningstider av bygglov, förhandsbesked och anmälningsärenden. De nya reglerna innebär att Byggnadsnämnden ska ta beslut senast tio, respektive fyra, veckor efter att ett ärende har kommit in till nämnden. Om denna tid överskrids så reduceras avgiften med 20 procent för varje vecka som byggnadsnämnden inte har tagit beslut i ärendet.

Dessa tidsfrister har även funnits tidigare, men då var de inte kopplade till en sänkning av kostnaden. Det är också nytt att tiden börjar räknas från den dag då ärendet kom in. Inte från den dag då ärendet var komplett, vilket det har varit tidigare.

Vid komplettering

Om Byggnadsnämnden inom tre veckor från att ett ärende kom in har sagt till den som har sökt att ansökningshandlingarna måste kompletteras för att de inte är tillräckligt bra, räknas de tio, respektive fyra, veckorna från den dag då det kom in nya godkända underlag.

Precis som tidigare har Byggnadsnämnden lov att förlänga handläggningstiden med tio, respektive fyra, veckor. Detta ska skriftligen meddelas den som har sökt innan den ursprungliga tidsfristen löper ut.

Lagändring 2019

Lagändring i plan- och bygglagen gäller för ärenden som kommer in efter 1 januari 2019.