Så upplever anställda i Kungsbacka kommun sin arbetsmiljö

4925 personer från cirka 250 yrkesgrupper har fått säga sitt. Kungsbackas största arbetsgivare har undersökt hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö. De flesta anser att de har ett meningsfullt arbete, men upplever inte att det finns tydliga utvecklingsmöjligheter inom Kungsbacka kommun. Det visar resultatet från årets medarbetarenkät.

Kungsbacka kommun är Kungsbackas största arbetsgivare med verksamheter som spänner brett över samhällets olika sektorer med ansvar för allt från renhållning till pedagogik, vattenförsörjning till familjeomsorg, från samhällsbyggnad till teater, från integration till hållbarhet. Bakom varje insats finns engagerade medarbetare och chefer. 

I oktober genomfördes medarbetarenkäten som gick ut till 5963 anställda i kommunens alla verksamheter. Vitt skilda yrkesgrupper så som lärare, socialsekreterare, lokalvårdare, måltidsbiträden, analytiker, bibliotekarier, ingenjörer, administratörer, utvecklare och kommunledning finns representerade.

Engagemanget hos Kungsbackas medarbetare var stort vilket resulterade i en hög svarsfrekvens på 83 %. Det gör att Kungsbacka kommun har ett gediget underlag när arbetet kring arbetsmiljön fortsätter.

– Stort tack till alla som svarat! Engagemanget är imponerande och visar på kraft, beslutsamhet och en att vilja påverka hos våra anställda. Enkäten är ett viktigt verktyg i vår verksamhetsutveckling, säger kommundirektör Ann-Charlotte Järnström.

Områden att jobba vidare med

Resultatet visar att många som besvarat enkäten tycker att arbetet känns meningsfullt. Medarbetarna upplever att de har tydliga arbetsuppgifter och det är också tydligt vilket resultat som ska uppnås med arbetet.

Däremot upplever medarbetare att deras utvecklingsmöjligheter inom Kungsbacka kommun inte är tydliga, att arbetsplatsen inte utvärderas tillräckligt och att arbetsbelastningen inte är rimlig.

– Det här är ett resultat som vi inte är nöjda med. Vi kan bättre än så här. Jag ser att vi har mycket att jobba på och jag tar ansvar för att förmedla till våra chefer att ta resultatet på allvar och arbeta med det i sina respektive arbetsgrupper. Viktigast i en sådan här enkät är att man lokalt arbetar vidare med det resultat man har och har öppna dialoger med medarbetarna om vad som gemensamt kan göras för att förbättra situationen, säger Ann-Charlotte Järnström.

”Vi tar resultatet på allvar”

Många faktorer spelar in i trenderna som går att utläsa i resultatet. Kungsbacka är en kommun som genomgått flera förändringsprocesser sedan den förra enkäten genomfördes 2016. Att arbetsmarknaden är mer rörlig nu än på många år kan också spela in.

– Orsakerna kan vara flera. Jag tror att vi ser en effekt av både att den kommunala sektorn är i stor omvandling, en väldigt rörlig arbetsmarknad med stor arbetskraftsbrist och till följd av det ökade krav på de medarbetare som vi har i verksamheterna. I Kungsbacka har vi en kraftig tillväxttakt vilket påverkar i stort sett alla verksamheter. Det leder till ett stort tryck på leveranser samtidigt som vi har en arbetsmarknad med ont om kompetens. Vi ska givetvis se till vad resultatet beror på, men det viktiga är att vi tar resultatet på allvar och tillsammans kommer fram till hur det kan förbättras.Vissa förvaltningar sticker ut och jag kommer att ha en nära dialog med berörda chefer för att hitta vägen framåt, säger Ann-Charlotte Järnström.

Resultatet varierar mellan olika förvaltningar och verksamheter, men övergripande kan man se att viljan att rekommendera Kungsbacka kommun som arbetsplats har sjunkit i jämförelse med 2016 års enkätresultat.

Nu börjar ett viktigt arbete

Enkätens resultat kommer att utgöra ett underlag för alla verksamheter att arbeta vidare med. Varje chef ska tillsammans med sina medarbetare ta fram en handlingsplan för att säkerställa att de faktorer med positiva trender fortsätter att gå uppåt och att åtgärder sätts in på de områden där det behövs.

– Nu jobbar vi framåt och det är viktigt att man på lokal nivå jobbar vidare med att utveckla sin verksamhet. För Kungsbacka som arbetsgivare är det väsentligt att medarbetarna känner ett engagemang, en vilja att vara med i vår gemensamma förändringsresa och att man får vara med och bidra. En viktig parameter är att det ska vara roligt att gå till jobbet de allra flesta dagarna! säger Ann-Charlotte Järnström.