Utdelning av extra bidrag till föreningsverksamhet

Nämnden för Fritid & Folkhälsa beslutade på sitt sista möte om extra bidrag till föreningar. Totalt delade nämnden ut 780 000 kronor i extra bidrag. Många har ansökt om det extra bidraget men nämnden beviljade inte alla ansökningar.

Varje år fördelar Kultur & Fritid cirka 16 miljoner kronor i olika typer av bidrag till föreningslivet. Vissa år kan förvaltningen betala ut ett extra bidrag i slutet av året, när det ekonomiska resultatet tillåter det. Det extra ansökningsförfarandet är krångligt för föreningarna och alla föreningar vet inte om att möjligheten finns. Till nästa år planerar vi därför att ta bort detta och förenkla bidragssystemet ytterligare.

Bidrag för upprustning av egna anläggningar

I år har ett antal föreningar som äger sina egna klubbhus och anläggningar fått bidrag för vissa upprustningsåtgärder. De flesta föreningar hyr sina anläggningar av kommunen till mycket subventionerade priser. Att de föreningar som själva äger sina hus kompenseras i viss mån för höga renoveringskostnader är därför naturligt. Ytterligare några andra ideella organisationer har fått bidrag för det arbete de gör för att hjälpa invånarna att få tillgång till natur- och friluftsliv.

Sommarens torka påverkade ridskolor och fotbollsföreningar

En stor fråga i år var om föreningar på något sätt skulle kompenseras för sommarens torka. Det gällde främst våra ridskolor som fått fördyrade foderkostnader och fotbollsföreningar som inte kunde spela på gräsplanerna som var avstängda på grund av bevattningsförbudet.

Förvaltningen och Nämnden för Fritid & Folkhälsa har haft dialog om situationen och var överens om hur vi skulle hantera frågan. Nämnden beslutade på sitt decembermöte att bevilja extra bidrag för att möjliggöra ridskolornas fortsatta verksamhet för de ridskolor som inte lyckats få tag på bra och billigt foder efter sommarens torka. Ett schablonbidrag per häst delades ut.

När det gäller fotbollsföreningarna delades ingen kompensation ut. Det beror på att föreningarna hade möjlighet att fortsätta sin verksamhet trots torkan, fast istället på de konstgräsplaner som finns i kommunen. Den avgift föreningarna betalar för att utnyttja gräsplaner är starkt subventionerad och bygger på en fast avgift oavsett säsongens längd. Säsongen kan variera beroende på i vilken omfattning regn, torka och snö förekommer.

En förening, Tölö IF, fick bidrag då de haft extra kostnader för att hyra in sig på konstgräsplaner då de inte har någon sådan i sitt område.

Vi gör alltid vårt yttersta för att erbjuda en lång fotbollssäsong

Kommunen var i somras noga med att säkerställa möjligheten att ha fotbollsmatcher så vi byggde därför upp en tillfällig matcharena på Inlag med läktare som kunde utnyttjas för samtliga föreningar. Vi på Kungsbacka kommun gör alltid vårt yttersta med våra tillgängliga resurser för att kunna erbjuda fotbollsföreningarna så lång säsong som möjligt. Vädrets makter och eventuella bevattningsförbud kan vi dock inte påverka.

 

Kontakta gärna