Kommunen gör anmälan enligt Lex Sarah och Lex Maria

Kommunen har gjort anmälan enligt Lex Sarah och Lex Maria gällande driftsstörningarna i det nya IT-systemet Combine. Systemet används av personal inom Vård & Omsorg samt Individ & Familjeomsorg.

Beskrivning av händelsen
Förvaltningarna Individ & Familjeomsorg och Vård & Omsorg arbetar i IT-systemet Combine. Individ & Familjeomsorg har arbetat i systemet i knappt ett år medan Vård & Omsorg arbetat i det i ett par månader. Verksamhetssystemet Combine har drabbats av återkommande driftstörningar sedan verksamheterna började arbeta i systemet. Orsaken till driftsstörningarna ligger hos företaget Pulsen, som är leverantör av systemet.

Driftsstörningarna leder till en osäker tillgång till journaluppgifter men också ett osäkert flöde av insatser. Störningarna är nu så omfattande att förvaltningen för Vård och Omsorg anmäler händelsen enligt Lex Maria till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. Dessutom gör båda förvaltningarna varsin anmälan enligt Lex Sarah.

Insats fördröjdes

- Vi är fullt medvetna om de risker som finns och vi arbetar utifrån handlingsplaner som vi tagit fram så att ingenting missas. Vi gör allt så att våra invånare fortsatt ska känna sig trygga, säger Lillemor Berglund, förvaltningschef för Vård & Omsorg.

Lex Sarah-anmälan från förvaltningen för Individ & Familjeomsorg innehåller även en rapport om en händelse som inträffade i januari i år. Det handlar om en person som skulle omhändertas men omhändertagandet fördröjdes på grund av brister i IT-systemet Combine.

- Jag kan inte gå in på det enskilda ärendet men vi ser naturligtvis allvarligt på att vi inte kunnat hantera omhändertagandet på ett korrekt sätt, säger Eva Apelvi, förvaltningschef för Individ & Familjeomsorg.

Utredningar ska ge svar

Efter att det nu gjorts anmälan till IVO har Kungsbacka kommun två månader på sig att göra en utredning av händelserna. Utredningarna ska sedan skickas in till IVO, som utreder ärendet. Just nu får verksamheten stöd för att hitta arbetssätt så att de kan göra sina arbetsuppgifter på ett rätts- och patientsäkert sätt. Efter att utredningarna färdigställts och skickats till IVO, tar IVO beslut om Kungsbacka kommun vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa vård, behandling och omsorg.

Fakta Lex Sarah och lex Maria

Kommunen ska rapportera när något inte blivit rätt eller om det finns risk för att något ska bli fel. Vi måste både åtgärda fel och brister och förebygga att fel och brister uppstår. I dagligt tal kallas det för Lex Sarah och Lex Maria.

All personal som arbetar inom socialtjänst och äldreomsorg är skyldiga enligt Lex Sarah i Socialtjänstlagen att rapportera missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden som sker i verksamheten.

All personal som arbetar inom hemsjukvården är skyldiga att anmäla om en patient drabbas av, eller riskerar att drabbas av, en allvarlig skada eller allvarlig sjukdom.  Den anmälan görs enligt Lex Maria i Hälso- och sjukvårdslagen.

Alla rapporter som inkommer ska utredas.  Allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för allvarliga missförhållanden ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Med allvarliga missförhållanden avses händelser eller underlåtelser som innebär eller inneburit hot mot eller medfört konsekvenser för den enskildes liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.

Kontakta gärna

Lillemor Berglund, förvaltningschef Vård & Omsorg
lillemor.berglund@kungsbacka.se
0300-834979

Eva Apelvi, förvaltningschef Individ & Familjemsorg
eva.apelvi@kungsbacka.se
0300-834306