Nu vill vi veta vad elever och vårdnadshavare tycker

Vecka 8 startar vi vår skolenkät. Vi vill veta hur elever i årskurs 2, 5, 9 och deras vårdnadshavare upplever skolan. Enkäten omfattar även elever på gymnasiet.

Eleverna får tid avsatt under skoltid för att svara. Vårdnadshavare får länk och inlogg till enkäten via mejl, Vi hoppas  naturligtvis att så många som möjligt tar vara på möjlighet att lämna sina synpunkter! Undersökningen är helt anonym.

Enkäten innehåller frågor om om undervisning, elevinflytande och trivsel. Den är gemensam för skolorna i Göteborgsregionen och frågorna följer de som Skolinspektionen använder i sin Skolenkät.

Resultaten från enkäten är ett viktig underlag i vårt arbete för att utveckla verksamheten. Varje skola får sitt resultat och ansvarar för att återkoppla och arbeta med det i den egna enheten. Vi får också en totalrapport att använda på övergripande nivå, den ger oss möjlighet att jämföra oss med övriga kommuner inom Göteborgsregionen och på så sätt också kunna lära av varandra.

Enkäten utförs av företaget Indikator. Den pågår till och med 23 mars och  resultatet kommer under april.

Mer information

Har du frågor om genomförandet inom Förskola & Grundskola kontakta
Magnus Fogelblad, verksamhetscontroller
magnus.fogelblad@kungsbacka.se

Har du frågor om genomförandet inom Gymnasie & Vuxenutbildning kontakt
Andreas Mårtensson, utvecklingsledare
andreas.martensson@kungsbacka.se

Frågor om undersökningen kontakta
elevenkät@indikator.org