Förvaltningar och polisen samverkar i drogförebyggande syfte

Sedan 1 november 2017 finns det en ny policy och överenskommelse mellan skolorna och socialtjänsten i Kungsbacka vid misstanke om att elever använder droger.

Initiativet kom från början från förvaltningarna Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning. Policyn togs sedan fram i samverkan med Individ & Familjeomsorg och Kultur & Fritid. Första policyn togs fram 2013.

Policyn togs från början fram för att visa på ett gemensamt tillvägagångssätt för skolorna i kommunen om hur de hanterar misstanke kring och konstaterat drogmissbruk. Den visar också på att skolorna samverkar i detta arbete oavsett om ungdomarna går på en kommunal skola eller en friskola. ”LAST´N” som det drogförebyggande arbetet tidigare hette har tagits bort och nu kallas det enbart ”drogförebyggande arbete”.

Samverkan med polisen

Förvaltningarnas samverkan med polisen går ut på att jobba fram en modell för hur man skall jobba med ungdomar i riskzon. Man tittar på modellen SSPF som t.ex. Göteborgs stad och även andra kranskommuner jobbar efter. Det är en arbetsgrupp där skola, socialtjänst, polis och fritid medverkar. Samtliga medverkande är väldigt positiva kring denna samverkan.

- Vi har också varit med i tillslag som polisen har gjort på skolor där vi har ett nära samarbete med varandra och det har varit positivt att vi kunnat jobba tillsammans med ungdomarna, säger Sofia Frederiksen Angervall, enhetschef på barn och ungdomsenheten.

Ett strukturerat arbete kring rutiner

 - Samtidigt som skolornas drogpolicy reviderades antogs kommunens övergripande handlingsplan för drogförebyggande arbete men även överenskommelsen med rutiner vid beroende och missbruk. Detta visar på att vi vill strukturera upp rutiner och arbetet kring droger inom kommunen för att ge en tydlighet till olika målgrupper som jobbar med unga, säger Christer Hagman, biträdande gymnasiechef i Kungsbacka. 

Kommunens övergripande mål i det drogförebyggande arbetet är: ”Totalkonsumtionen av alkohol och tobak ska minska, ingen ungdom ska göra sin alkohol- och tobaksdebut innan 18 års ålder och kommunen ska vara fri från narkotika och dopning.” 

- I Kungsbacka har de anställda ett uppdrag att alltid arbeta för kommuninvånarnas bästa. Det har varit en jättebra samverkan i det här arbetet mellan skolförvaltningarna, socialtjänsten och Kultur & Fritid. Polisen är också en viktig aktör i det drogförebyggande arbetet, avslutar Sofia.

För mer information, kontakta:

Sofia Frederiksen Angervall, enhetschef barn- och ungdomsenheten
0300-83 49 37
sofia.frederiksen-angervall@kungsbacka.se

Christer Hagman, biträdande gymnasiechef
0300-83 33 01
christer.hagman@kungsbacka.se