Grönt ljus för för- och grundskolor i Kungsbacka!

Skolinspektionen har genomfört tillsyn av verksamheten inom Förskola & Grundskola. De har nu meddelat att verksamheten i våra för- och grundskolor helt följer krav enligt lagar och regler.

Anders Ekström, (M) ordförande i nämnden för Förskola & Grundskola och förvaltningschef Anette Liedström Hjorth är glada över Skolinspektionens beslut:

- Att vi inte får några som helst anmärkningar inom för- och grundskola är mycket glädjande, vi har fått ett tydligt kvitto på att oganisationen arbetar på rätt sätt genom hela styrkedjan, från huvudman och förvaltning till skolledare och medarbetare och vägen tillbaka.

Skolinspektionens regelbundna tillsyn ska bidra till en trygg miljö, goda kunskapsresultat och en likvärdig skola för alla elever. Den utgår från de lagar och regler som gäller för verksamheten. 

Verksamheten följer lagar och regler

Under 2017-2018 genomförde Skolinspektionen tillsyn av förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola i Kungsbacka. Resultatet av tillsynen är nu klart och Skolinspektionen har meddelat att verksamheten i våra förskolor, förskoleklass och grundskolor bedrivs helt enligt kraven när det gäller förutsättningar för utbildning och utveckling av utbildning.

- Som nämndsordförande är jag sedan tidigare stolt över den verksamhet vi levererar och hur den bidrar till kommunens dragningskraft, den känslan är nu ytterligare förstärkt, säger Anders Ekström.

Arbete pågår inom fritidshem och grundsärskola

När det gäller verksamheterna fritidshem och grundsärskola på huvudmannanivå har Kungsbacka fått så kallade föreläggande som bland annat innebär att vi ska genomföra åtgärder när det gäller uppföljning, elevgruppernas sammansättning samt beslut om mottagande i grundsärskolan.

- Det som vi här får kritik för är också det vi tidigare uppmärksammat och redan arbetar med, säger Anette Liedström Hjorth.
Senast den 24 augusti ska vi redovisa de åtgärder som genomförts med anledning av dessa föreläggande.

Resultat för skolenheter i tillsynen

Förutom tillsynen av huvudmannen Förskola & Grundskola genomförde Skolinspektionen tillsyn vid Smedingeskolan, Hedeskolan och Kollaskolans grundsärskolan. Kollaskolans grundsärskola 4-9  fick ingen kritik. Övriga skolenheter har fått förelägganden inom vissa områden som ingick i granskningen och dessa arbetar de nu vidare med på skolenhetsnivå. 

Information om vad tillsynen innebär, beslut och kommunernas redovisning av åtgärder finns alltid tillgängliga via Skolinspektionens hemsida 

Skolinspektionens information om regelbunden tillsyn

Kontakta gärna

Anette Liedström Hjorth, förvaltningschef Förskola & Grundskola
0300-83 41 49
anette.liedstrom-hjorth@kungsbacka.se

Magnus Fogelblad, verksamhetscontroller
0300-83 52 96
magnus.fogelblad@kungsbacka.se