Kommunen kontrollerar märkning av kemiska produkter i handeln

Sedan juni 2017 ska alla kemiska produkter i handeln vara märkta enligt reglerna i EU:s CLP-förordning. Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd genomför en tillsyn i detaljhandeln för att kontrollera att de nya reglerna följs.

De nya reglerna kring märkning av kemiska produkter trädde i kraft i juni 2017. CLP-förordningen (Classification, Labelling and Packaging) innehåller regler för farlighetsklassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Produkter med märkning enligt äldre regler får inte längre finnas till försäljning. CLP-märkningen känner man lätt igen på de nya symbolerna (faropiktogrammen), som har vit bakgrund med röd ram.

Ett nationellt tillsynsprojekt

Kungsbacka kommun deltog under hösten i ett nationellt tillsynsprojekt ordnat av Kemikalieinspektionen tillsammans med ungefär 150 andra kommuner. Inspektörer från kommuner i hela landet kontrollerade märkning och förpackning av kemiska produkter i sina lokala butiker. Kungsbacka kommun har fortsatt tillsynen även efter projektets slut. Under inspektionerna kontrollerar Miljö & Hälsoskydd följande:

  • Att alla kemiska produkter som kräver faromärkning är märkta enligt CLP-förordningen.
  • Att faromärkningen är på svenska.
  • Att barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning finns på de produkter där det krävs.

Tillsynen pågår i Kungsbacka

Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd fortsätter med tillsyn av märkning av kemikalier i detaljhandeln. Syftet med tillsynen är att alla kemikalier som säljs i handeln ska ha korrekt farlighetsmärkning och korrekt förpackning. Projektet leder också till att aktörer inom detaljhandeln får djupare kunskaper om reglerna på kemikalieområdet.

Hela distributionskedjan har ett ansvar

När det gäller kemiska produkter har alla aktörer i distributionskedjan ett ansvar. Som butiksinnehavare ska man ha kunskap om vilka regler som gäller för produkten. Man behöver känna till när det krävs barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning.

Tillsynen har gett effekt

I samband med tillsynen har ett stort antal produkter kontrollerats och bristfälliga produkter plockats bort från butikshyllorna. Den allvarligaste bristen som hittats är när produkter som ska ha barnskyddande förslutning har saknat detta. Andra brister kan vara att varningstexten inte är på svenska. Många brister som konstaterats i detaljhandeln under projektet kan härledas till tillverkare och importörer.

Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd har tillsyn över slutanvändare och detaljhandeln och Kemikalieinspektionen har tillsyn över primärleverantörer. Därför har Miljö & Hälsoskydd fortlöpande tipsat Kemikalieinspektionen om brister som kan spåras till aktörer högre upp i distributionskedjan.

För mer information, kontakta gärna:

Paula Morelli
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
paula.morelli@kungsbacka.se

Eva Johansson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
eva.johansson2@kungsbacka.se

Läs mer:
Kemikalieinspektionens broschyr om märkning av kemiska produkter i butiker

Vägledning för konsumenter