Så här jobbar vi drogförebyggande

I Kungsbacka arbetar vi drogförebyggande på både samhällsnivå och individnivå och med olika metoder och målgrupper. Arbetet är främjande och förebyggande och samordnas med olika aktörer som skolor, fritidsgårdar, socialtjänst, polis, föreningsliv, näringsliv, föräldrar, ungdomar och vårdcentraler.

Samverkan med polisen

Vi samarbetar med polisen och Region Halland för det förebyggande arbetet mot användning av alkohol, narkotika, tobak och dopning. Kommunen och polisen gör även en samverkansöverenskommelse varje år där ett av fokusområdena är det drogförebyggande arbetet. Kommunen samarbetar även med andra aktörer, som till exempel Länsstyrelsen och civilsamhället.

Tillslag på skolor

Skolorna i kommunen har en gemensam drogpolicy och en överenskommelse med Individ & Familjeomsorg med rutiner vid beroende och missbruk. Samarbetet sker också med icke kommunala skolor. Polisen har i samverkan med skola och Individ & Familjeomsorg gjort tillslag på skolor för att fånga upp och ge stöd till eventuella elever som är drogpåverkade.

Utbildning för krögare

Kungsbacka kommun anordnar en utbildning i ansvarsfull alkoholservering som riktar sig till krögare, serveringspersonal, ordningsvakter, entrévärdar och andra som kommer i kontakt med alkoholservering eller alkoholrelaterat våld på restauranger och nattklubbar. Narkotika är ett viktigt avsnitt som hålls av polisen. Stor fokus ligger på att identifiera olika symptom hos narkotikapåverkade personer, preparat-kännedom och hur personalen ska hantera situationer där narkotika kan vara involverat.

Cannabisturné på gymnasiet

Under våren 2018 genomför Polisen och kommunen en gemensam dialogturné på gymnasieskolorna i Kungsbacka kommun med särskilt fokus på cannabis. Vi kommer att finnas på en plats i skolan där många elever kan möta oss för att på svar på funderingar om cannabis och andra droger, säger Anne Ekstedt, utvecklare av det drogförebyggande arbetet. Länk: http://www.ungikungsbacka.se/Stod-och-hjalp/Hitta-ratt-stod1/Prata-droger/

Föräldrainformation

Kommunen och polisen bjuds vid olika tillfällen in på föräldramöten för att prata om tecken vid narkotikamissbruk och för att delge praktiska råd och tips till föräldrar. Skolorna kan också få stöd i hur man kan lägga upp ett föräldramöte med narkotika som tema.

Kompetensutveckling

Kommunen arbetar med utbildningsinsatser, opinionsbildning och samordning och stöd till skolornas tobaks- och drogförebyggande arbete. Under hösten har kommunanställda blivit erbjudna en föreläsning om attityden till cannabis, vad man säger i samtal med unga och vilka argument man kan använda för att påverka attityden. Även nätverket Föräldrar emellan jobbar med att anordna föreläsningar och varje år är någon av föreläsningarna inriktad på droger.

Samverkan med postombud

Representanter från kommunen och polisen kommer under våren att gå en instruktörsutbildning för att öka tryggheten för de anställda vid speditionsfirmor, utlämningsställen och postkontor och för att försvåra tillgången till narkotika som skickas via posten. Efter utbildningen anordnas ett samverkansmöte med berörda aktörer.

Hjälp för unga i riskzon

Förvaltningar i kommunen har tagit fram en modell i samverkan med polisen för hur man ska arbeta med ungdomar i riskzon. Modellen har inspiration från metoden SSPF där skola, socialtjänst, polis och fritid medverkar. Alla medverkande aktörer är väldigt positiva kring denna samverkan.

Metoder med vetenskapligt stöd

Det drogförebyggande arbetet baseras på metoder som har vetenskapligt stöd från forskning eller väl beprövad erfarenhet. Kommunens folkhälsoenhet samordnar och utvecklar det drogförebyggande arbetet.

Kontakta gärna

Jonas Kosk, utvecklare
0300-83 49 57
jonas.kosk@kungsbacka.se