Så mycket droger finns i Kungsbacka

Resultatet av två provtagningar av narkotika i avloppsvattnet i Halland visar att cannabis är den vanligaste illegala drogen i Kungsbacka. Efter cannabis var amfetamin vanligast på vardagen och kokain på helgen.

Mätningarna visar antal doser per 1000 invånare av cannabis, amfetamin, kokain och MDMA. För Kungsbacka kommun visade analysen att cannabis är den vanligaste illegala drogen både vid första provtillfället, tisdag den 12 september, och andra provtillfället, lördag 26 november. 

Kokain mer vanligt på helgen

Efter cannabis var amfetamin vanligast på tisdagen och kokain på lördagen, vilket kan ses som att kokain används mer som en partydrog. De aktuella mätningarna visade även mängden MDMA, som är den aktiva substansen i ecstasy, men för detta behöver vi invänta resultatet av fler mätningar eftersom MDMA mäts i en annan enhet, milligram per 1000 invånare.

Visar antal doser per 1000 invånare

I Kungsbacka kommun har mätningar gjorts på fyra olika reningsverk, Hammargård, Kullavik, Lerkil och Ölmanäs. Det är viktigt att komma ihåg att mätningarna visar på antal doser per 1000 invånare, alltså omfattning av bruk. Vi kan inte få fram information om vem, vilket kön, vilken ålder eller hur många som tagit drogen vid dessa mättillfällen.

Ska diskutera ytterligare insatser

- Vi har fått bekräftelse på det vi redan vet när det gäller narkotika i Kungsbacka kommun, och det är att cannabis är den vanligaste illegala drogen och att det finns ett tydligt narkotikabruk. Vi kommer nu att diskutera resultatet på lokal nivå och se om det finns behov av att sätta in ytterligare insatser kring narkotika, säger Anne Ekstedt, utvecklare av det drogförebyggande arbetet.

Samverkansprojekt i Halland

Analysen av narkotika i avloppsvattnet är ett samverkansprojekt mellan kommunerna i Halland, polisen, Högskolan Halmstad och Region Halland. Projektet samordnas av Länsstyrelsen i Halland.

Kontakta gärna

Jonas Kosk, utvecklare
0300-83 49 57
jonas.kosk@kungsbacka.se