Bakgrundsstrålning mäts samtidigt i hela landet

Var sjunde månad mäts bakgrundsstrålning i hela landet, nu i april och nästa gång i november i år. Mätningarna görs samtidigt i hela landet för att man ska kunna jämföra hur det ser över hela landet vid samma tidpunkt.

I och med att det varierar över tid i vilken månad det görs, får man också en variation över året, på olika årstider. Mätningarna infördes i Sverige som en följd efter Tjernobylolyckan som skedde 1984. Det finns 800-900 mätpunkter runt omkring i landet.

Alla kommuner i Sverige har fått i uppdrag att göra dessa referensmätningar. Syftet är att registrera bakgrundsvärden för ett antal väldefinierade punkter jämnt fördelade över landet. Mätningarna blir även en möjlighet att fortlöpande kontrollera mätinstrumentets funktion och en viktig del är också att personalen får öva inför mätningar vid en eventuell kärnenergiolycka. 

Dessa referensmätningar mäter bakgrundsstrålning som förekommer i människans miljö. Den kommer från rymden, solen och från radioaktiva ämnen i marken och vår egen kropp.

Tre bestämda platser i Kungsbacka

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Jenny Almqvist från Kungsbacka kommun berättar hur mätningarna görs i praktiken.

 - Vi på enheten Hälsoskydd Inne åker ut i par för att alla ska få kompetensen för att kunna mäta. Först bokar jag en tid hos Räddningstjänsten för att kalibrera mätinstrument och sedan åker vi ut till mätplatsen. På plats behövs stativ och mätprotokoll. Stativet ska stå på en viss höjd och man får inte stå för nära för att vi människor ger en viss mängd strålning. Mätningen pågår i tio minuter, och då får man ett medelvärde.  

I Kungsbacka har vi tre förberedda mätpunkter, en utanför Stadshuset, den andra på Frillesås idrottsplats och den tredje på Rydets idrottsplats.

Det är viktigt att mätinstrumentet fungerar och att personalen har rätt kompetens, vid händelse av en kärnenergiolycka och personalen behöver åka ut snabbt för att mäta.

- Efter mätning rapporterar vi värdena till länsstyrelsen som sammanställer alla data till Strålsäkerhetsmyndigheten som i sin tur genomför en analys av värdena.

Om mätningen visar högre värden

Vid tillfälligt lokalt högre värden rapporteras också det till länsstyrelsen. Däremot vid mätning vid förekomst av radioaktivt nedfall ska mätning ske i referenspunkt en gång per timme, det finns särskilda instruktioner också för det. Ur avläsningarna kan Strålsäkerhetsmyndigheten konstruera särskilda observationskartor över hur långt nedfallet nått timme för timme. Kartorna används för prognoser över nedfallets utbredning och bedömningen av nödvändiga skyddsåtgärder.

När nedfallet upphört behöver mätningar inte längre utföras varje timme. Övriga referenspunkter ska då mätas och rapporteras till länsstyrelsen som sedan meddelar när mätschemat kan övergå från mätningar varje timme i en referenspunkt till kartläggning av alla referenspunkter.

Mer information:
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Jenny Almqvist
jenny.almqvist@kungsbacka.se
0300-83 49 74