Karios Futures berättade om framtidens jobb och robotarnas intåg

Fredrik Torberger från analysföretaget Kairos Future gästade Kungsbacka frukostklubb i mars och gjorde en snabb och övergripande presentation av Stora Jobbstudien, en spaning in i framtidens lokala arbetsmarknader och kompetensbehov.

Grunden i analysen utgörs av tio trender som bedöms ha stor inverkan på framtidens arbetsliv, kompetensbehov och kompetensförsörjning. Bland trenderna finns till exempel den digitaliseringsdrivna automatiseringen liksom nya former för värdeskapande där tjänster effektivt kan konsumeras tack vare digitala plattformar (jämför Blocket och Spotify). Tilltagande kompetensbrist och behov av snabbare integration är två andra viktiga trender. Liksom att robotar blir en allt vanligare medarbetare på vitt skilda arbetsplatser!

Bra förutsättningar i framtidens Kungsbacka

Även platsen har stor betydelse för möjligheten att locka framtida arbetskraft och kompetens. Här bedöms Kungsbacka ha goda förutsättningar. Analysen visar att Kungsbacka kan dra nytta både av den geografiska placeringen med hög boendeattraktivitet liksom närheten till Göteborg, goda kommunikationer och nätverk berättade Fredrik Torberger.

Stora Jobbstudien landar i slutsatser om de framtida kompetensbehoven i tre olika perspektiv. På kort sikt, inom fem år, handlar det om vad vi idag kallar bristyrken. På fem till tio års sikt kommer vi i allt mindre utsträckning prata om dagens yrkesroller och istället efterfråga individers speciella förmågor och färdigheter. I det långa tidsperspektivet, det vill säga mer än tio år, blir bilden mer diffus.

Mellan människa och maskin

Kort sammanfattat kan man säga att studien visar att framtidens arbetsliv blir ett nytt cybersocialt system där platsen och uppkopplingen mot det som växer avgör hur utvecklingen går. Med 5G kommer vi alla vara uppkopplade hela tiden. AI, artificiell intelligens, kommer konstruera och optimera våra prylar och räkna fram optimala lösningar snabbare än människan. ”Learnability” kommer vara medarbetares viktigaste egenskap. Framtidens kompetensbehov kommer gissningsvis att ligga någonstans i skärningspunkten mellan människa och maskin. Förmågan att vara uppkopplad, ha spets i kombination med innovationskapacitet kommer vara nyckeln till framgång för såväl företag och individ som för samhället i stort.

Bakgrund

Förutom att delta i den nationella studien så har också en lokal studie för Kungsbacka gjorts där både företag och tjänstemän i kommunen lämnat input. Rapporten kommer vara klar i maj. Då kommer även en film från presentationen av resultatet.