Mikrofloran i avloppsvatten undersöks

I april och vid flera tillfällen senare under 2018 har Miljö & Hälsoskydd besök av Luleå Tekniska Universitet (LTU) som jobbar med oss i ett projekt, ”Mikroflora i markbaserade reningsanläggningar”.

Reningen i små enskilda avloppsanläggningar bygger i hög grad på att det finns en fungerande mikroflora av bland annat bakterier som kan hjälpa till att  rena avloppsvattnet.  Miljö & Hälsoskydd deltar i projektet tillsammans med LTU och Chalmers Tekniska Högskola. LTU är huvudman och Inga Herrmann är projektledare.

Vad är syftet med projektet, miljö- och hälsoskyddsinspektörer Charlotta Larsson och Bodil Aronsson Forsberg?

- Vi hoppas det ska ge oss klarhet i några av de frågetecken som finns kring nya markbaserade reningsanläggningar och som uppmärksammats i flera andra projekt som bland annat vi på Miljö & Hälsoskydd deltagit i eller drivit om små avlopp de senaste åren. Vi har sett att det kan finnas problem även med nya anläggningar och vi vill med projektet ta reda på mer om vad det är som händer i de anläggningar som får problem. Kan vi göra något för att förebygga så att våra kommuninvånare med nya avlopp fullt ut får nytta av sina investerade medel?

Vad gör Miljö & Hälsoskydd i projektet?

- Vi har initierat projektet och sammanfört Chalmers med LTU för att lösa en fråga för såväl oss som tillsynsmyndighet som för de fastighetsägare som har en egen markbaserad avloppsanläggning. Praktiskt i projektet så i deltar vi i  provtagningen i fält  och bedömningen av projektets framskridande. Vi är också med och hjälper till med att hitta lämpliga anläggningar som passar för provtagning. 

Vad vill vi uppnå med projektet?

- Den här forskningen är jätteviktig eftersom det saknas aktuell kunskap inom området. Vi tror att projektet kommer vara ett led och en pusselbit i bedömningar av funktionen på markbaserade reningsanläggningar både för miljökontoren, vägledande myndigheter och även för domstolar. Det är faktiskt så att en fastighetsägare ofta  lägger ner över 100 000 kronor på sin nya avloppsanläggning och då gäller det att den investeringen gör bästa möjliga nytta för miljön och att anläggningen bevarar sin funktion under hela sin förväntade livslängd. Det vi har sett i våra tidigare projekt är att anläggningar av den här typen kan ha problem redan efter bara några år i drift.

Är det här en del av en serie av projekt eller ett enstaka projekt?

- Vi jobbar ständigt med att försöka utveckla kunskapen inom området ”små avloppsanläggningar” till gagn för miljön och våra kommuninvånare. Vi har under åren beviljats bidrag från både EU, Länsstyrelsen i Halland och Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Just det här projektet är en avknoppning från vårt tidigare så kallade LOVA-projekt om uppföljande kontroll av nya små avloppsanläggningar där vi just konstaterade att de ofta dras med brister redan efter bara några år i drift. Vi tog då kontakt med Inga Herrmann på LTU och Britt-Marie Wilén på Chalmers för att diskutera möjligheten att få till en undersökning och på den vägen blev det så att vi ansökte om medel från HaV och fick det.

Läs även våra andra rapporter

Kontakta gärna:

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Charlotta Larsson
charlotta.larsson@kungsbacka.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Bodil Aronsson Forsberg
bodil.forsberg@kungsbacka.se