Separeringsbidrag fasas ut

Nämnden för Teknik har beslutat att fasa ut bidraget för dagvattenseparering.

Ett stort problem vid kraftiga skyfall är när dagvatten och dräneringsvatten kommer ned i spillvattenledningarna (avloppet). Det kan leda till översvämningar, något som inträffade i delar av Kungsbacka i augusti 2011.

Hösten 2011 införde nämnden för Teknik ett bidrag som kan sökas av fastighetsägare som separerar dag- och dränvatten från spillvattenförande ledning. Syftet var att minska mängden tillskottsvatten i spillvattennätet och till avloppsreningsverken. Bidraget var maximalt 15 000 kronor inklusive moms för arbete och material.

Upphör vid årsskiftet

Enligt lag så är det inte tillåtet att avleda dag- och dränvatten till spillvattenförande ledning. I kommunens allmänna bestämmelser för VA (ABVA) från 2009 står det att dag- och dränvatten från en fastighet inte får kopplas på allmänna spillvattenledningar.

Nämnden för Teknik har beslutat att bidraget för separering av dagvatten från spillvatten ska upphöra 2018-12-31.

Tidplan för utfasning

Fastighetsägare som har blivit anmodade att koppla bort dagvatten från spillvatten och uppfyller gällande krav för att erhålla bidraget kan ansöka om detta till och med 2018-12-31. Ansökan ska vara förvaltningen för Teknik tillhanda senast detta datum.

Läs mer om Bidrag för dagvattenseparering

Mer information

VA-ingenjör Mikael Fellman
0300-83 46 54
mikael.fellman@kungsbacka.se