Träffpunkterna föreslås byta förvaltning

Det finns ett förslag om att Träffpunkterna som idag drivs av Vård & Omsorg istället ska skötas av förvaltningen för Kultur & Fritid. Ett av syftena är att samla all verksamhet som arbetar med mötesplatser ur ett hälsofrämjande perspektiv i samma förvaltning.

Öppen verksamhet för seniorer

Träffpunkterna är en öppen verksamhet som erbjuder social samvaro och aktiviteter för seniorer i Kungsbacka kommun. I dag driver förvaltningen för Vård & Omsorg sju stycken Träffpunkter i egenregi och ytterligare tre drivs med hjälp av frivilliga och frivilligorganisationer. Nu kommer ett förslag om att ansvaret för Träffpunkterna ska lämnas över till förvaltningen för Kultur & Fritid.

Mötesplatser ut hälsofrämjande perspektiv samlas

Bakgrunden till förslaget är att kommunen kartlagt och identifierat vilka faktorer som bidrar till en god upplevd hälsa för kommunens invånare som är över 65 år. Kartläggningen resulterar i förslaget att verksamhetsansvaret för Träffpunkterna ska flyttas från Vård & Omsorg till Kultur & Fritid. På så vis skulle alla verksamhet som arbetar med mötesplatser ur ett hälsofrämjande perspektiv samlas i en och samma förvaltning. Kultur & Fritid har både erfarenhet och kunskap om att erbjuda mötesplatser och mobil verksamhet genom att stötta och uppmuntra deltagarnas initiativ.

Förstärkning av arbetet med uppsökande verksamhet

Samtidigt föreslås att två medarbetare som idag arbetar inom Träffpunktsverksamheten ska stanna kvar inom Vård & Omsorg för att förstärka arbetet med uppsökande verksamhet för att motverka ensamhet. De ska även arbeta med att bedriva mobil verksamhet för de kunder som inte kan ta sig till en Träffpunkt.

Underlätta för frivilliga att engagera sig

I rapporten föreslås också att det ska bli enklare att anmäla sig som frivillig för att engagera sig i verksamheten för seniorer. Förslaget är att man ska kunna anmäla sitt intresse genom kundcentret Kungsbacka direkt.  Förvaltningarna föreslås också få i uppdrag att kartlägga vilka uppdrag som är lämpliga för frivilligverksamhet. Det skulle exempelvis kunna vara att genomföra aktiviteter på en Träffpunkt men också att ordna promenadgrupper eller vara cafévärd.

Rikt kultur- och fritidsliv för seniorer

Med en flytt av verksamhetsansvaret för Träffpunkterna och ett nära samarbete mellan förvaltningarna, men också större delaktighet från civilsamhället, så är det kommunens förhoppning att det ska öka möjligheten för seniorerna att ta del av att rikt fritids- och kulturliv. Genom att erbjuda aktiviteter, upplevelser och gemenskap så kommer det gynna hälsan, välmående och kreativitet hos invånarna. 

Personal byter förvaltning

Enligt förslaget kommer medarbetarna som idag arbetar på Träffpunkterna, med undantag för de två som kommer stanna kvar inom Vård & Omsorg för att förstärka arbetet med den uppsökande verksamheten, att följa med vid övergången och blir anställda vid förvaltningen för Kultur & Fritid.

Beslut i juni

Förslaget presenteras för politikerna i de berörda nämnderna under april och maj och i juni väntas politikerna ta ett beslut. Det finns ännu inget beslut kring var Träffpunkterna ska ligga rent organisatoriskt på Kultur & Fritid om förslaget går igenom, men arbetet med att sätta organisationen pågår.
Förslaget är att Kultur & Fritid tar över ansvaret för Träffpunkterna under hösten 2018.


Här kan du läsa den fullständiga rapporten.

Kontakta gärna
Ulrika Granfors, förvaltningschef Kultur & Fritid
0300-83 40 98
Marianne Kierkemann (M), ordförande nämnden för Vård & Omsorg
0708-93 73 83
Christan Haneson (L), 1:e vice ordförande nämnden för Vård & Omsorg
0769-42 30 11