Förnya ditt äldre servitut före årsskiftet

Har du ett servitut som är beviljat innan 1 juli 1968? Om du fortfarande vill nyttja servitutet eller nyttjanderätten, tänk på att göra en anmälan om förnyelse. Och tänk på att göra den innan årets slut.

Omkring en halv miljon servitut och andra avtal som ger rätt att använda någon annans tomt för ett visst syfte ska i början av 2019 rensas bort ur det statliga fastighetsregistret. Förnyelselagen innebär att inskrivningen av avtalsservitut eller nyttjanderätter som har beviljats före 1 juli 1968 kommer att tas bort från fastighetsregistret.

Vilka är de berörda fastigheterna?

De berörda fastigheterna är de som har ett avtalsservitut, en nyttjanderätt eller en avkomsträtt kopplat till sig. De fastigheter som inte berörs är de med officialservitut, inskrivning av tomträtt eller av vattenkraft och vattenreglering.

För att ta reda på vilken typ av servitut din fastighet har kan du använda Lantmäteriets e-tjänst Min fastighet. Observera att vissa avtalsservitut och alla nyttjanderätter bara redovisas på den belastade fastigheten. Om du är osäker, kontakta Lantmäteriets Kundcenter.

Berörda inskrivningar

Avtalsservitut – skrivs mellan fastighetsägarna där den ena fastigheten ges rätt att använda något specifikt på den andra fastigheten, till exempel en brunn.

Nyttjanderätt – är en rätt för en person att på visst sätt använda någon annans fastighet. Nyttjanderätten skapas genom ett avtal mellan den berörda personen och ägaren till fastigheten där nyttjanderätten ska gälla. Exempelvis att ersonen med nyttjanderätt har rätt att nyttja hästhagen på fastigheten.

Avtal om nyttjanderätt gäller normalt maximalt 50 år och är därför utgångna om de inte innehåller regler om förlängning.

Avkomsträtt – är en förmånsrätt på en fastighet. Avkomsträtt följer med fastigheten även vid försäljning. Exempelvis när barnen tog över gården och föräldrarna garanterades att bo kvar och de fick viss försörjning från gården under sin livstid.

Ej berörda inskrivningar

Officialservitut – bildas genom beslut vid en lantmäteriförrättning och registreras i fastighetsregistret av Lantmäteriet. I vissa fall kan officialservitut även bildas genom ett domstolsbeslut. Officialservitut bildade före 1972 är inte alltid registrerade i fastighetsregistret men gäller ändå.

Inskrivning av tomträtt – tomträtt upplåts av kommunen eller staten och ger en rätt att använda och bebygga en fastighet på liknande villkor som vid ägande.

Inskrivning av vattenkraft och vattenreglering – vattenkraft och vattenreglering är en rättighet som berör den typen av verksamhet eller själva anläggningen, till exempel vattenkraftverk.

Anmäl förnyelse innan årsskiftet

Ansök redan idag om du har servitut som ska förnyas. Sista dag för förnyelse är 31 december 2018.

Mer information:
Läntmäteriets webbplats