Så jobbar kommunen brottsförebyggande i Särö och Kullavik

Det finns många samhällsaktörer som jobbar för en lugn och trygg miljö i samhället. Kommunens roll vid oroligheter i en ort är att samverka med olika aktörer och att stödja de ideella krafter som finns i området.

Många aktörer engagerar sig

Till mötet kom ett 30-tal personer som representerade olika organisationer, alla med inställningen att tillsammans försöka lösa problemen med skadegörelse och våld som varit den senaste tiden. Det var mycket positivt att representanter från så många samhällsaktörer deltog på mötet, bland annat var Särö och Kullaviks föräldraförening där, föreningen Särökometerna, polis, politiker, säkerhetsansvarig från Kungsbacka kommun, Särö- och Kullaviksskolan, ungdomskonsulenter med flera.

Syftet för den här träffen var framförallt att följa upp höstens problem och stämma av det brottsförebyggande arbete som pågår, men mötet ledde också till att flera aktörer hittade varandra och planerar för fortsatt samarbete. Föräldraföreningarna i Särö och Kullavik planerar till exempel för samarbete och utvidgning av nattvandringen i området.

Nattvandring

I Särö och Kullavik finns välfungerande grupper med nattvandring och det är en stor tillgång för orten när vi tillsammans behöver jobba trygghetsskapande. Kommunen kan stötta de ideella nattvandrarna och hjälpa dem i sitt arbete, något som lyftes och togs emot väl under mötet.

Trygghetsvärdar i kollektivtrafiken

Det lokala brottsförebyggande rådet samordnar också en riktad insats, nätverket Trygghet ombord på kollektivtrafiken. I nätverket samverkar kommunen, kollektivtrafikbolagen, polisen och Kungsbacka kvinnogrupp och syftet är att skapa en trygg och säker miljö ombord på buss och tågtrafik för medresenärer, busschaufförer och tågvärdar. Trygghetsvärdarna får bidrag från kollektivtrafiken för sina insatser och åker de linjer där det kan uppstå oroligheter. Under våren har trygghetsvärdarna åkt ombord på busslinjen 720 och oroligheterna har minskat den senaste tiden.

Mänsklig närvaro skapar trygghet

Mötet var överens om att mänsklig närvaro skapar trygghet och gör skillnad. I polisens statistik över antalet våldsbrott och skadegörelse ser vi att effekten av de insatser vi har gjort i Särö och Kullavik den senaste tiden har skapat en lugnare miljö med färre incidenter. Skadegörelsen har minskat markant i området och oroligheterna på bussen har minskat.

Kontakta gärna

Jonas Kosk, utvecklare
0300-83 49 57
jonas.kosk@kungsbacka.se