Så jobbar vi med arbetsmiljön inom hemtjänsten

Det har under en längre tid varit rapportering kring hemtjänsten i Norra Halland. Med anledning av det vill vi berätta hur vi arbetar med arbetsmiljön tillsammans med medarbetarna inom hemtjänsten.

De senaste åren har det skett en rad förändringar inom vård- och omsorgssektorn som påverkar hemtjänsten. Detta skapar tillsammans ett förändrat arbetssätt och förändrade roller som påverkar arbetsmiljön för medarbetarna. 

Det har införts ett nytt nationellt sätt att bedöma vilka insatser som kunderna behöver som kallas IBIC, Individens behov i centrum. IBIC är en vägledning från Socialstyrelsen. Det innebär, enkelt uttryckt, att utredningen kring vad kunden ska ha för insatser utgår från kundernas behov i större utsträckning än tidigare. Det innebär exempelvis att handläggaren ställer fler frågor, går in mer i detalj vad kunden behöver hjälp med och vad man klarar på egen hand.

Under hösten kommer Kungsbacka och andra kommuner inom Göteborgsregionen  att göra en genomgång av de så kallade schablontiderna som används för insatser hemma hos kunden.

Arbetsmiljön tas på största allvar

Under förra året gjordes det ett omfattande omställningsarbete inom den kommunala hemtjänsten, till följd av att antalet timmar som den kommunala hemtjänsten utför minskade jämfört med tidigare år.
Vad minskningen beror på är oklart men vi ser bland annat ett förändrat beteende hos kunderna där allt fler beställer mat på nätet eller köper städning och annan service av privata företag.
För att kunna behålla medarbetarna när timmarna minskade så beslutade Vård & Omsorg att testa nya sätt att arbeta. Ett av de nya sätten är att vi arbetar med gränsöverskridande i hela kommunen, mellan hemtjänstenheter.


Arbetsmiljön är en fråga som vi tar på största allvar och vid stora förändringar genomförs alltid risk- och konsekvensanalyser, som är kopplad till en handlingsplan, och som hanteras tillsammans med de fackliga organisationerna. Under 2017 intensifierades arbetet med att kartlägga arbetsmiljön, på grund av att arbetsmiljön påverkades av de förändringar som vi genomför.

Få avvikelser som rör arbetsmiljön

Den kommunala hemtjänsten hade under förra året 1 735 kunder. Det gjordes över en miljon besök hos våra hemtjänstkunder, fördelade på drygt 530 000 hemtjänsttimmar under 2017. Under samma period rapporterades det in 50 avvikelser som rör arbetsmiljö, schemaläggning och/eller bemanning inom hemtjänstens alla enheter.

- Jämfört med hur omfattande vår verksamhet är har vi ett lågt antal avvikelser. Vi uppmanar våra medarbetare att rapportera in avvikelser, det är i dialogen om hur vi hanterar dem som vi utvecklas, säger Lillemor Berglund, förvaltningschef Vård & Omsorg. 

Trots att det pågår ett förändringsarbete inom hemtjänsten så visar Socialstyrelsens årliga enkät ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” att Kungsbacka kommun får bättre resultat än riksgenomsnittet på flera områden. 91 procent är sammantaget nöjda med sin hemtjänst. Kommunen får också fina resultat vad gäller personalens bemötande där 98 procent av kunderna inom hemtjänsten svarar att de är nöjda med personalens bemötande.

- Vi har fantastiska medarbetare inom Vård & Omsorg. Jag är stolt över vår verksamhet och det är medarbetarna och det samarbete vi har mellan varandra och andra aktörer som är anledningen till våra fina resultat, säger Lillemor Berglund.

Granskning gör oss bättre

Kungsbacka kommun är en offentlig verksamhet och det är en naturlig del i verksamheten att bli granskad.
- Vi välkomnar granskning, det gör oss bättre. Granskning sker inte bara av media utan också av andra myndigheter, såsom Arbetsmiljöverket, Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg men också internt av kommunrevisorerna, säger Jesper Edlind, HR- och Kommunikationschef på Kungsbacka kommun.

Just nu genomför kommunrevisionen en förstudie när det gäller hur många medarbetare en hemtjänstkund träffar under en period. Utifrån vad resultatet visar så kommer kommunrevisorerna bestämma om det behöver göras en granskning.

Fakta
Vård & Omsorg – uppdrag
Hemtjänsten i Kungsbacka kommun

Länkar
Öppna jämförelser:
http://www.kungsbacka.se/Archive/Regular-News/2018/1/personalkontinuitet-viktig-fraga-for-hemtjansten/
Så tycker de äldre om äldreomsorgen:
http://www.kungsbacka.se/Archive/Regular-News/2017/10/Manga-kunder-nojda-med-vard--och-omsorgsboende-och-hemtjanst/

Kontaktpersoner:
Lillemor Berglund, förvaltningschef Vård & Omsorg
0300 – 83 49 79
lillemor.berglund@kungsbacka.se

Jesper Edlind, HR- och kommunikationschef Kommunledningskontoret
0300 – 83 42 34
Jesper.edlind@kungsbacka.se