Grönt ljus för alla verksamheter inom Gymnasium & Arbetsmarknad när det gäller utveckling

Nu har Skolinspektionen avslutat sin regelbundna tillsyn av verksamheterna inom Gymnasium och Arbetsmarknad. Skolinspektionen har granskat verksamheterna utifrån två rubriker: Utveckling av verksamheten och förutsättningar för verksamheten.

Systematiska kvalitetsarbetet

Under rubriken utveckling av verksamheten konstaterar Skolinspektionen att det inte finns något alls att anmärka på.

- Vi har jobbat väldigt intensivt med det systematiska kvalitetsarbetet i alla delar av verksamheten de senaste två åren. Nu har vi en tydlig process där vi på alla nivåer följer samtliga resultat, analyserar dem och vidtar åtgärder. Därför känns det väldigt bra att Skolinspektionen nu har gett positiv respons på det gedigna utvecklingsarbete vi genomfört, säger Cynthia Runefjärd, förvaltningschef på förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad

Föreläggande på gymnasiet och vuxenutbildningen

Gymnasiesärskolan uppfyller alla krav även när det gäller förutsättningar. Gymnasieskolan får dock ett föreläggande när det gäller erbjudande av studiehandledning på modersmål och hur detta följs upp. Det har varit svårt att få tag på lärare inom ett antal ovanliga språk och Skolinspektionen bedömer att detta inte har följts upp tillräckligt väl.

Vuxenutbildningen får föreläggande på tre punkter – att särskild utbildning för vuxna följer skolterminerna och inte är tillgängligt året runt, utbildning och erfarenhet för rektor och att den individuella prövningen inför att få läsa en kurs ibland kompletteras med generella förkunskapskrav, vilket inte följer regelverket. Samtliga punkter kommer att vara åtgärdade 28 september då Skolinspektionen begär in svar.

Mycket redan åtgärdat

- Med tanke på den oerhörda bredden i våra verksamheter så får vi vara väldigt nöjda med resultatet av granskningen. Av de punkter som Skolinspektionen tar upp är de flesta redan åtgärdade och det blir inga bekymmer att se till att allt är i sin ordning till 28 september.  Det känns väldigt bra att Skolinspektionen har kvalitetssäkrat vår verksamhet och att det egentligen bara är ett par ganska små förändringar som krävs för att vi ska vara helt i fas med samtliga regelverk, avslutar Cynthia.