Arbetet för nya Näringslivsstrategin påbörjat

På Framtidsforum 2018 samlades flera av kommunens företagare, politiker och tjänstepersoner för att diskutera företagande i Kungsbacka kommun. I och med det är arbetet med den nya näringslivspolitiska strategin igång. Förslaget på den nya strategin kommer att lämnas till politiken för att ta beslut i början av 2019.

Kungsbackas näringslivspolitiska program är det som styr arbetet med näringslivet i kommunen och efter årsskiftet är det dags att för att anta en ny strategi för år 2019-2022. För att ta fram underlaget till strategin har nu ett arbete med dialog och diskussion inletts mellan företagare, politiker och tjänstepersoner och Framtidsforum 2018 var startskottet för detta.

Göteborgsregionen har identifierat tio gemensamma utmaningar för näringslivet i hela regionen som man nu arbetar för att möta. Regionens kommuner har alla olika förutsättningar och möter upp utmaningarna med de strategier och insatser som passar respektive kommun bäst. Kungsbacka har ett gynnsamt läge med fördelen att både vara en del utav den dynamiska Göteborgsregionen och Hallands län.

Samverkan för utveckling

På Framtidsforum var företagarnas uppdrag att diskutera de tio utmaningarna utifrån Kungsbackas perspektiv och lägga till de punkter som behövs för att täcka upp utmaningar som är specifika för Kungsbackas näringsliv. Politiker och tjänstepersoner deltog i diskussionerna och lyssnade in företagarnas syn på Kungsbackas fortsatta näringslivsutveckling. Frågor som kom upp i många samtal var bland annat frågan om Kungsbackas identitet, hur man ska locka rätt kompetens till Kungsbacka och planeringen för framtidens tillväxt.

Stämningen efter mötet vittnade om ett gott samarbete mellan deltagarna på plats.

– Vi ska alla ta med oss att det har varit en bra stämning här idag och att vi gör detta tillsammans. Det är bara att kavla upp ärmarna, sa kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg när han avrundade kvällen.

Kvällens konferencier Pia Areblad fyllde i med sin upplevelse av samtalen:

– Det som jag tar med mig härifrån är samverkan. Ordet tillsammans har hörts överallt i rummet. Det är en dynamit att arbeta med sådana krafter, ta vara på det!

Så här går vi vidare

Under hösten kommer flera dialogmöten att hållas mellan näringslivet, politiken och kommunens tjänstepersoner. Resultatet av diskussionerna kommer att bearbetas och omvandlas till underlag till förslaget om Kungsbackas näringslivsstrategi 2019-2022.