Begränsning av vattenuttag ur vissa vattendrag

Länsstyrelsen i Halland rekommendarar att vattenuttag ur mindre vattendrag för bevattning av jordbruksgröda eller motsvarande tills vidare inte ska förekomma. Detta är eftersom vattenföreningen i de mindra vattendragen är mycket låg på grund av det torra vädret under den senaste tiden.

Enligt kapitel 11 i miljöbalken krävs tillstånd eller anmälan för uttag av vatten för jordbruksbevattning eller annat uttag, om det inte är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom uttagets inverkan på vattenförhållandena. Vid låga flöden i mindre åar och bäckar kan vattenuttag orsaka skada bland annat på det allmänna fiskeintresset.

Begränsningen gäller till och med den 31 augusti 2018, om länsstyrelsen inte meddelar annat.

Några undantag i Hallands län

Uttagsbegränsningarna gäller samtliga vattendrag i länet, dock med följande undantag:

1. Kungsbackaåns huvudfåra
2. Rolfsåns huvudfåra
3. Löftaån nedströms E6
4. Viskans huvudfåra och Skuttran nedströms bron vid Holmåkra
5. Ätrans huvudfåra och Vinån
6. Suseån nedströms E6-bron
7. Nissans huvudfåra
8. Fylleån nedströms bron i Snöstorp
9. Trönningeån nedströms Trönninge
10. Genevadsåns huvudfåra nedströms Genevad
11. Lagans huvudfåra
12. Stensån nedströms bron i Åstarp
13. Uttag ur vattenmagasin som inte har direkt tillflöde från vattendrag
14. Bevattningsföretag med tillstånd. Dessa företag följer de villkor som fastställts i respektive vattendom

Länsstyrelsen uppmanar även till restriktivitet vid uttag av vatten ur mindre sjöar.