Kultur & Fritid tar över Träffpunkterna

Nu har både nämnden för Vård & Omsorg och nämnden för Fritid & Folkhälsa beslutat att verksamheten med Träffpunkter för seniorer flyttas över till Kultur & Fritid från årsskiftet 2018/2019.

Verksamhet för seniorer

Träffpunkterna är en öppen verksamhet som erbjuder social samvaro och aktiviteter för seniorer i Kungsbacka kommun. I dag driver förvaltningen för Vård & Omsorg Träffpunkter både i egenregi och med hjälp av frivilliga och frivilligorganisationer.

Efter en kartläggning av vad som bidrar till en god upplevd hälsa för kommunens seniorer framkom ett förslag om att flytta verksamheten med träffpunkter till förvaltningen för Kultur & Fritid. Nu har alltså båda berörda nämnder godkänt förslaget och ansvaret för Träffpunkterna flyttas över till Kultur & Fritid vid årsskiftet.

Mötesplatser ur ett hälsofrämjande perspektiv samlas

Vi samlar nu all verksamhet som arbetar med mötesplatser ur ett hälsofrämjande perspektiv i en och samma förvaltning.

– Kultur & Fritid har både erfarenhet och kunskap om att erbjuda åldersintegrerade mötesplatser och att berika invånarnas fritid. Vi vill också ta till vara och uppmuntra deltagarnas egna initiativkraft säger Ulrika Granfors förvaltningschef Kultur & Fritid.

En verksamhetsövergång gör också att det skapas möjlighet för seniorerna att på ett enkelt sätt ta del av all övrig verksamhet som finns inom förvaltningen för Kultur & Fritid.

Ny enhet på Kultur & Fritid

Organisatoriskt hamnar enheten med Träffpunkter inom verksamhetsområdet Ung Fritid som trots namnet är det verksamhetsområde som har bäst förutsättningar att ta emot verksamheten för äldre. Ung Fritid arbetar idag med ungas fritid genom ta tillvara ungdomarnas intressen och förmågor.

Sju medarbetare som idag är anställda på Vård & Omsorg flyttar över och blir istället anställda av Kultur & Fritid.

– Jag ser fram emot att lära känna verksamheten för seniorer närmare och tillsammans med medarbetarna driva den vidare på bästa sätt. Under hösten kommer vi att lära känna varandra och hitta formerna för vårt fortsatta arbete säger Elisabeth Lindberg blivande tf enhetschef på Kultur & Fritid.

Förvaltningen för Vård & Omsorg kommer trots övergången av Träffpunkterna att fortsätta ha ansvar för den uppsökande seniorverksamheten. Två årsarbetare som idag arbetar på Träffpunkterna kommer att stanna kvar inom förvaltningen för Vård & Omsorg och förstärka Anhörigstödet. Personerna ska arbeta med att motverka isolering och arbeta med uppsökande verksamhet.

Kontakta gärna