Paviljonger i Björkris kräver pålning

Inför skolstarten i augusti ska nya paviljonger i två plan monteras vid skolan i Björkris, men tidplanen kan nu komma att påverkas då paviljongerna kräver pålning.

I dagsläget är det inte klart i hur stor utsträckning pålningen kommer påverka tidplanen, men just nu pågår ett intensivt arbete och dialog med entreprenörens projektör med ambitionen att skolans verksamhet ska påverkas i så liten utsträckning som möjligt vid skolstart. Under nästa vecka väntas besked om den nya tidplanen och först därefter kan man ta ställning till hur verksamheten ska bedrivas på bästa sätt.

Förvaltningen för Service har haft dialog om markförhållandena med konsulter och markprojektörer under hela projekteringen. Paviljongernas långtidspåverkan på marken har varit svår att bedöma trots det belastningsprov som genomförts.

En geoteknisk bedömning genomfördes av entreprenören för att ytterligare säkerställa den långsiktiga påverkan som paviljongerna kunde ha på marken, då konstaterades att placering av paviljongerna skulle kräva pålning. Att placera paviljongerna där utan pålning kan innebära sättningar på längre sikt vilket i så fall kan påverka vatten- och avloppsförsörjningen.

Kontakta gärna

Maria Rosenberg, verksamhetschef Lokalförsörjning
Tfn. 0300 - 83 44 30
Maria.rosenberg@kungsbacka.se