Planerad flytt av Skogsalléns förskola hösten 2020

Kommunens förskola Skogsallén flyttar ut från nuvarande lokaler hösten 2020 och de barn som finns på förskolan kommer då erbjudas annan plats. Vårdnadshavare har fått en första information om planerna.

Kommunen har utarbetat ett nytt planprogram för att utveckla området Klovsten. Utvecklingen av området som nu planeras, innebär att personalkooperativet Grundens lokaler inte kommer finnas kvar efter 2020 och hyresavtalet sägs upp. Kommunen som hyresvärd, är skyldig att erbjuda ett alternativ som passar deras behov av lokal när det gäller verksamhetens omfattning. Det alternativ som tagits fram är de lokaler som idag används till förskoleverksamhet i Skogsallén. 

Information till vårdnadshavare

Vårdnadshavare på Skogsallen fick i maj en första information om den planerade förändringen och i god tid innan hösten 2020 kommer ytterliggare information och dialog genomföras. Utgångspunkten vid behov av att flytta förskoleverksamhet från en lokal till en annan är att ta fram lösningar som innebär att barngrupper fortsätter att hålla samman och flyttar tillsammans med sin personal. 

Kommunen har fått synpunkter om den planerade förändringen.

- Jag förstår att vårdnadshavare vid förändringar vill lyfta frågor utifrån tryggheten för det egna barnet och det är mot bakgrund av det som vi velat informera tidigt om vad som är på gång säger Anette Liedström Hjorth, förvaltningschef för Förskola & Grundskola. 

Samarbete mellan fristående aktörer och kommunen 

Kommunen strävar efter att ha ett gott samarbete med fristående aktörer för att tillsammans med dem skapa en god verksamhet i Kungsbacka där invånare har möjlighet att välja mellan olika alternativ.

- Vår bedömning är att vi även framåt kommer att tillhandahålla en bra och trygg verksamhet för såväl de barn som har plats på Grunden som för de barn som idag är placerade på Skogsallén.

Nyttja lokaler på bästa sätt utifrån behov

Förvaltningen för Service arbetar tillsammans med de olika verksamhetsområdena, till exempel Förskola & Grundskola,  med lokalförsörjning för att tillhandahålla platser utifrån det behov som finns. Det innebär att gemensamt ha en ständigt pågående översyn av hur kommunens lokaler nyttjas effektivt och på bästa sätt samt att de är matchade mot behoven. 

Kontakt gärna

Anette Liedström Hjorth, förvaltningschef Förskola & Grundskola
anette.liedstrom-hjorth@kungsbacka.se
0300-83 41 49

Lovisa Eld, förvaltningschef Service
lovisa.eld@kungsbacka.se
0300-83 77 83