Så arbetar Kungsbacka för att stödja föreningslivet

I Kungsbacka har vi visionen att vara en attraktiv kommun där människor vill bo, verka och vistas. I vår vision står också att här utvecklas vi hela livet. För att vara en attraktiv kommun där man utvecklas hela livet är det viktigt att det finns ett rikt kultur- och fritidsutbud. Kommunen arbetar på många olika sätt för att uppnå visionen, bland annat genom att stödja den ideella sektorn och föreningslivet som är en mycket viktig aktör och samarbetsparter med kommunen.

Föreningsstöd genom bidrag och subventioner

Kommunen delar varje år ut cirka 12 miljoner kronor i bidrag till registrerade barn- och ungdomsföreningar, handikappföreningar och folkhälsoföreningar. Bidraget utgör både stöd till den ordinarie verksamheten genom lokalt aktivitetsstöd, medlemsbidrag och utbildningsbidrag men också stöd till föreningar som äger sina lokaler själva eller hyr egen lokal. De får då bidrag motsvarande 60 procent av de kostnader de har för barn- och ungdomsverksamhet.

Kommunen subventionerar också hyra av kommunala idrottshallar, fotbollsplaner, ishallar och andra inomhuslokaler för att föreningens verksamhet ska underlättas och stimuleras. Detta subventionerar vi med 70-85 procent så att föreningar kan hyra idrottsanläggningar för mellan 140-256 kronor per timme.

Även Hallands idrottsförbund stödjer föreningslivet varje år både genom bidrag och med utvecklingsstöd. Inom kulturområdet och för studieförbund finns stöd för olika typer av aktiviteter som inte är bundet till just barn och ungdomar.

Tillgången till idrottsanläggningar

Vi får många påstötningar från föreningar som behöver mer halltider, fler anläggningar och likande för att kunna växa i den takt de önskar. Kommunen har en utbyggnadsplan för att kunna möta behovet.

Jämfört med övriga kommuner i Sverige har Kungsbacka generellt en god tillgång till idrottshallar. I Kungsbacka har vi dock inga stora idrottsanläggningar, över 22x42 meter, såsom 13 av Sveriges andra större kommuner i Kungsbackas storlek har. Tillgången till ishallar är något sämre än flera andra kommuner.

Vi ser att önskemålen om utbyggnad är stor och vi har därför på senare år satsat på en ny idrottshall i Vallda och en i Kolla. Förra året ordnade vi en hall för gymnastik och parkour. I år gör vi satsningen på ett nytt, större badhus som kommer att underlätta mycket för simklubben.

Kommande budgetbeslut

I kommande budgetbeslut finns satsning på upprustning av befintliga idrottslokaler i Furulidskolan som får en idrottssal och renovering av gymnastiksalen på Fjärås Bräckaskolan samt Varlaskolan där vi ska bygga en stor idrottshall med viss publikkapacitet. Därutöver finns en ny idrottshall i Vallda och en i Åsa eller Frillesås innan 2023. Definitivt budgetbeslut fattas i juni om de framtida planerna.

Översyn av dagens bidragssystem pågår

Vi ser just nu över bidragssystemet så att det ska bli lättare att förstå och lättare att söka samt bidra i en högre utsträckning till att olika sporter med olika förutsättningar behandlas mer likvärdigt.

Vi ska också omfördela delar av bidraget till så kallad spetsverksamhet. Spetsbidraget behöver dock definieras väldigt tydligt så att det inte blir godtyckligt. Även kulturutövande kommer vara bidragsberättigad verksamhet på samma sätt som idrottsutövande är det idag.

I de dialoger vi haft med föreningslivet har några föreningar tyckt att viss spetsverksamhet kan finansieras genom omfördelning av bidraget från breddverksamheten. Den vanligaste uppfattningen har dock varit att den högsta spetsverksamheten behöver finansieras genom att föreningarna har ett eget samarbete med näringslivet för att finansiera eventuella spetssatsningar.

Dialog med föreningslivet

Kultur & Fritidsförvaltningen har kontinuerlig dialog med kommunens föreningar. Syftet är att vi ska förstå varandras förutsättningar och hur kommunen kan samarbeta och ge stöd för att underlätta för föreningslivet. Alla önskemål kan inte tillgodoses på en enda gång men en öppen dialog skapar förståelse och ger långsiktiga planeringsförutsättningar för föreningslivet att bedriva sin verksamhet.

Vi träffar just nu alla föreningar klustervis för dialog i dessa frågor. Under våren har vi träffat alla fotbollsföreningar samt alla lagidrotter och enskilda idrotter som har verksamhet i kommunens idrottshallar. Efter sommaren går vi vidare med andra typer av föreningar som vi haft mindre dialog med. Vi ser att det behovet finns.

Har du synpunkter på hur kommunen stödjer föreningslivet är du välkommen att kontakta Ulrika Granfors, förvaltningschef Kultur & Fritid.

Kontakta gärna