Avloppet renas bättre än villkoren

Kungsbackas fyra stora reningsverk fortsätter att rena avloppsvatten bättre än uppställda villkor, visar 2017 års miljörapporter.

Kommunens stora avloppsreningsverk

Kungsbacka kommun har fyra större reningsverk; Hammargård, Kullavik, Lerkil och Ölmanäs. Varje år sammanställer förvaltningen för Teknik miljörapporter för verken där vi redovisar hur verksamheten tillgodosett krav och hänsynsregler i miljöbalken. Rapporterna är nu klara och har granskats och godkänts av förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd som är tillsynsmyndighet.

– Rening av avloppsvattnet har fungerat väl under 2017 och klarar med marginal det interna målet, att rena tio procent bättre än de uppställda villkoren i reningsverkens miljötillstånd, säger Charlotte Bourghardt, miljöingenjör.

Årliga rapporter

Miljörapporterna redovisar bland annat hur villkoren i miljötillstånd följs och verksamheternas miljöbelastning. I rapporterna finns en sammanfattning av resultaten av mätningar och undersökningar som utförts under året som underlag för bedömningen av verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa.

– Resultatet visar större volymer bräddat avloppsvatten, ökat andel tillskottsvatten jämfört med 2016 som var ett torrt år och liknar 2015 års resultat.

Tillskottsvatten är ett ständigt problem för många reningsverk i landet. Det är regn- och dagvatten som egentligen inte ska till reningsverket men som ändå läcker in i avloppsledningarna, bland annat via felkopplade dag- och dräneringsledningar vid äldre hus.

Ökad miljöbelastning

– Tillskottsvatten belastar avloppsvattenreningen, kräver energi vid pumpning och ökar risken för att orenat avloppsvatten bräddar ut i kustvattnet vid kraftiga skyfall. Arbetet med att minska andelen tillskottsvatten är ett ständigt pågående arbete vid våra reningsverk, säger Charlotte Bourghardt.

Läs miljörapporterna under Dokument nedan.

Har du frågor, kontakta

Miljöingenjör Charlotte Bourghardt
0300-83 89 22
charlotte.bourghardt@kungsbacka.se