Kungsbacka kan sortera bättre

Hushållen i Kungsbacka källsorterar inte sitt avfall tillräckligt bra. Det visar vår senaste plockanalys. Detta innebär ett enormt resursslöseri eftersom avfall som skulle kunna återanvändas eller materialåtervinnas istället bränns upp.

En plockanalys innebär att man tar allt innehåll i sopkärlen från ett visst område och ser vilka olika sorters avfall som lagts i kärlen. Resultatet visar att vi i Kungsbacka behöver bli bättre på att sortera ut framför allt förpackningar. Nästan 40 procent av innehållet i de gröna kärlen från både villor och flerfamiljshus består av förpackningar.

Miljövinster och minskade kostnader är win-win

Om vi i Kungsbacka sorterade vårt avfall bättre skulle både miljön och plånboken vinna.

- Felsorteringen innebär i förlängningen en ökad kostnad för hushållen. Om man slänger en förpackning i det gröna kärlet innebär det att man får betala för omhändertagandet av förpackningen två gånger, först när varan köps och sedan även när kommunen tar emot den som hushållsavfall, säger Annie Orvegren, miljöingenjör på Kungsbacka kommun.

Producentansvar på förpackningar

Detta eftersom det är ett så kallat producentansvar på alla förpackningar. Producenter som sätter en produkt på marknaden betalar en avgift som ska täcka omhändertagande och återvinning av förpackningen. Avgiften innebär att konsumenten får betala ett något högre pris för produkten för att producenten ska kunna täcka avgiften. I gengäld kan konsumenten sedan lämna förpackningen gratis på en återvinningsstation genom det rikstäckande systemet Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI).

Bryter mot förordning och avfallstrappan

Enligt Avfallsförordningen SFS (2011:927) är kommuninvånarna dessutom skyldiga att sortera ut sitt avfall. Den dåliga sorteringen går även emot avfallstrappan eller avfallshierarkin; ett EU-direktiv för minskat avfall som är antaget i den svenska miljöbalken.

- Att många hushåll inte sorterar ut sina förpackningar innebär att kommunen får cirka 35 procent mer avfall att ta hand om, någonting som påverkar renhållningstaxan negativt. Hushåll som sorterar ut sina förpackningar skulle dessutom ofta kunna byta till ett mindre avfallskärl och således ytterligare sänka sina kostnader, säger Annie Orvegren.

Matavfall på villovägar

Plockanalysen visar också att ungefär en fjärdedel av innehållet i de gröna kärlen är matavfall som egentligen skulle hamnat i ett brunt kärl för biogasproduktion. Det innebär både en ekonomisk förlust och en förlust för miljön att elda upp matavfall som istället kunde gått till miljövänlig biogas.

Vi kan också bli bättre på att äta upp maten:

- Beräkningar baserade på plockanalysen visar att en familj på fyra personer i villa slänger i snitt nästan 10 kilo oöppnad mat varje år. Denna mat hamnar dessutom i fel kärl, och går då inte till biogasproduktion, vilket är synd, säger Annie Orvegren

Farligt avfall och elektronik

Plockanalysen visar också att en familj i snitt slänger närmare 3,5 kilo farligt avfall (inklusive elektronikavfall) i det gröna kärlet varje år, till exempel leksaker, batterier, tändare, sprayburkar och andra kemikalier, ljuskällor och mediciner.

- Det är allvarligt eftersom det innebär att farliga ämnen inte tas om hand på ett säkert sätt och inte heller återvinns fastän det numera finns goda möjligheter till det, säger Annie Orvegren.

Bättre information

Exempel på annat som hamnat i det gröna kärlet som inte hör hemma där: returburkar med pant, trädgårdsavfall och kläder.

- Vi kommer att intensifiera vårt arbete med information till hushållen för att få en bättre sortering. Vi kan neka tömning av uppenbart felsorterade kärl. Då får kunden sortera om sitt avfall och boka en extratömning. Det är lättare att göra rätt från början. Kungsbacka kan absolut bli bättre, säger Annie Orvegren.

Plockanalysen genomfördes under maj månad. Totalt har avfallet från över 2 000 hushåll i kommunen granskats, från både villor och flerfamiljshus. I undersökningen analyserar vi bara avfall från hela områden och inte från enskilda kärl eller fastigheter. Plockanalyser genomförs regelbundet i hela kommunen.

Mer information lämnas av

Miljöingenjör Annie Orvegren
0300-83 49 38
annie.orvegren@kungsbacka.se